1403/03/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی اراک با در نظر گرفتن نقش میانجی ابعاد کیفیت رابطه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شخصی سازی خدمات؛ قدردانی مشتری؛ تعهد رابطه؛ اعتماد به رابطه؛ باشگاه ورزشی
سال 1398
مجله مطالعات مديريت ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، زینب مندعلی زاده

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی اراک، با درنظرگرفتن نقش میانجی کیفیت رابطه بود. نمونه پژوهش ازبین همه مشتریان باشگاه های ورزشی تندرستی و مراکز آمادگی جسمانی شهر اراک به روش طبقه ای (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر) انتخاب شد (تعداد = 280). اطلاعات با استفاده از پرسش نامه 27 سؤالی جمع آوری شد و روایی و پایایی پرسش نامه نیز بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اس.پی.اس.اس. و لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد که شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتری اثری مستقیم و معنادار داشتند. همچنین، ابعاد کیفیت رابطه نقشی میانجی در رابطه بین شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری در باشگاه های ورزشی شهر اراک داشتند؛ بنابراین، باشگاه ها با ارائه خدمات متناسب با نیازها و خواسته های مشتریان می توانند حس قدردانی و نیز رضایتمندی و وفاداری آن ها را توسعه دهند و با ایجاد رابطه ای با کیفیت بالا این اثربخشی را افزایش دهند.