1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان (مورد مطالعه: هیات های ورزشی شهر اراک)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اشتیاق شغلی؛ عدالت سازمانی؛ عملکرد سازمانی؛ مربیان ورزش؛ هیات ورزشی
سال 1398
مجله مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) ، اکرم کمانکش ، حسین مقدسی ، کریم زهره وندیان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان ورزش بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مربیان فعال هیات های ورزشی شهر اراک (704 نفر) بودند که 254 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) ، اشتیاق شغلی سلانوا و شوفیلی (2001) و عملکرد سازمانی هرسی و گولد اسمیت (1980) جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی شامل t تک گروهی و رگرسیون چندمتغیره در نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی (16/0=r)، بین اشتیاق شغلی و عملکرد سازمانی (13/0=r) و بین عدالت سازمانی و عملکرد سازمانی (58/0=r) مربیان هیات های ورزشی شهرستان اراک رابطه آماری معناداری (05/0≥P) وجود دارد. لیکن، فقط عدالت سازمانی به میزان 578/0 قادر به پیش بینی عملکرد سازمانی مربیان بود. به عبارت دیگر، عدالت سازمانی می تواند باعث بهبود عملکرد سازمانی شود. از این رو، مسولین هیات های ورزشی ذیربط باید توجه بیشتری نسبت به عدالت سازمانی داشته باشند تا عملکرد سازمانی مربیان بهبود پیدا کند..