1403/03/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین و اولویت بندی معیارهای مکان گزینی استقرار اماکن ورزشی جهت (AHP) تساوی در دسترسی با استفاده از روش تحلیل سلسله مرا
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
.AHP ، اماکن ورزشی، اولویت بندی، دسترسی، معیار، مکان گزینی
سال 1394
مجله نشريه مديريت ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، فرشته ابراهیمی ، حسن اسدی ، مهدی صمدی

چکیده

امروزه پیچیدگی مسائل شهری موجب شده است متغیرهای متعددی در مکان گزینی کاربری ها تأثیرگذار باشند که با توجه به اهمیت و ارزش هر معیار در هر منطقه باید عمل شود . هدف این تحقیق تعیین و اولویت بند ی معیارهای به منظور استقرار در سطح شهر به منظور (AHP مکان گزینی اماکن ورزشی به وسیله روش مدل تحلیل سلسله مراتبی( 1 تساوی در دسترسی است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و نوع تحقیق کاربرد ی است . برای جمع آوری اطلاعات از و برای رسم نمودار از AHP روش کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شد. ابتدا معیارها تعیین و برای وزن دهی آنها از 0)، پتانسیل / 0)، دسترسی ( 271 / استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب چهار معیار تراکم جمعیت ( 510 Excel نرم افزار 0) بیشترین اهمیت را در مکان گزینی اماکن ورزشی دارند. با توجه به اینکه بر خلاف / 0) و همجواری ( 067 / توسعه ( 152 اغلب دستگا ههای اجرایی کشور 70 درصد بودجه ورزش به بخش عمرانی و ساخت اماکن ورزش ی اختصاص م ی یابد (اسدی، 1388 )، ضرورت و اهمیت سرمایه گذاری و افزایش بهره وری از ابعاد مختلف نمایان می شود. ازاین رو برنامه ریزان به منظور استقرار اماکن ورزشی با توجه به نیاز هر منطقه از AHP و تصمیم گیران باید با استفاده از روش های نوین مثل حداقل منابع به حداکثر بهره وری برسند و در صرف هزینه های اضافی صرفه جویی شود