1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائۀ مدل پیشنهادی برای مکان گزینی اماکن ورزشی با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی((GISو روش های تصمیم گیری چندمعیاره(MCDM)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مدل، مکان گزینی، اماکن ورزشی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تصمیم گیری چندمعیاره
سال 1392
مجله مطالعات مديريت ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، فرشته ابراهیمی

چکیده

با توجه به اهمیت ورزش، اماکن ورزشی باید به گونه ای در سطح شهر پراکنده باشند که عموم مردم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. در حال حاضر، یکی از مهم ترین مشکلات موجود در شهرها استقرار نامناسب فضاهای ورزشی است به نحوی که بسیاری از افراد به علت دسترسی نداشتن به آن ها نمی توانند از مکان های ورزشی به صورت مطلوب استفاده کنند.حل این مشکلات به برنامه ریزی و مدیریت در زمینۀ مکان یابی با روش های نوین مانند سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و روش های تصمیم گیری چند معیاره(MCDM) نیاز دارد. هدف این تحقیق تلفیق دو روش MCDMوGIS به منظور ارائۀ مدلی پیشنهادی برای مکان گزینی اماکن ورزشی با هدف تساوی در دسترسی است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و نوع آن کاربردی است. اطلاعات به دست آمده از طریق نرم افزارهای ARCGISدر قالب لایه های اطلاعاتی تحلیل می شود و بعد از تهیۀ نقشه ها، با روی هم قرار دادن آن ها بهترین مکان مشخص می شود. به منظور وزن دهی به معیارها بر اساس مدل AHP از پرسشنامه و نرم افزارExpertChoice استفاده شد. نتیجۀاین تحقیق ارائۀ مدل بهینۀ مکان یابی برای فضاهای ورزشی است که در چهار مرحله انجام شد:1-تعیین و الویت بندی معیارها؛ 2- تعیین محدودیت های منطقه و شعاع عملکردی؛ 3- آماده کردن لایه های مربوط به دو مرحلۀ قبل؛ 4- همپوشانی نقشه ها و انتخاب بهترین مکان. برای وزن دهی به معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد که به تعیین و اولویت بندی چهار معیار جمعیت، پتانسیل توسعه، همجواری و دسترسی منجر شد.با توجه به مدل ارائه شده و تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل های تصمیم گیری می توان در ساخت اماکن و توزیع عادلانۀآن ها در سطح شهر، تحرک و در نتیجۀ آن سلامت اجتماعی را به شهروندان هدیه داد و باعث صرفه-جویی در هزینه و افزایش بهره وری شد.