1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل یابی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی و تمایل به حضور دانشجویان در اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه های شهر اراک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
کیفیت خدمات، رضایت مندی، تمایل حضور، اماکن ورزشی، دانشگاه های اراک
سال 1397
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر مدل یابی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مندی و تمایل حضور دانشجویان در اماکن ورزشی دانشگاه های شهر اراک بود. روش تحقیق، از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر اراک به تعداد 18000 نفر بود. نمونه تحقیق بوسیله روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی کیفیت خدمات، رضایت مندی و تمایل حضور استفاده گردید. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط نظرات متخصصان (12 نفر)، و روایی سازه نیز با تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به تعداد سوالات پرسششنامه (32 گویه) تعداد 570 پرسشنامه با احتساب 20% اضافه تر توزیع شد. تعداد 535 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS16، LISREL8.8 و Excel استفاده شد. روش های آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و نمودار و آمار استنباطی نظیر آزمون کولموگروف اسمیرنوف، کشیدگی و چولگی، آزمون تی تک نمونه ای، روش تحلیل عامل تأییدی و معادلات ساختاری بود. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات اثر مستقیم و معناداری روی رضایت مندی(75/0a=) و تمایل به حضور(15/0a=) دانشجویان در اماکن ورزشی دانشگاه ها داشت؛ که اثر کیفیت خدمات روی رضایتمندی نسبت به تمایل حضور بسیار قوی تر بود. همچنین نتایج نشان داد رضایتمندی نقش میانجی روی رابطه بین کیفیت خدمات و تمایل حضور دانشجویان در اماکن ورزشی دانشگاه ها دارد(75/0a=). بنابراین مدیران و مسؤلان ورزش دانشجویی در دانشگاه ها باید با در نظر گرفتن نقش کیفیت خدمات در اماکن ورزشی تمام تلاش خود را برای بهبود ابعاد مختلف کیفیت خدمات انجام دهند تا رضایت دانشجویان را کسب نمایند و آنها را به حضور در اماکن ورزشی دانشگاه ها متمایل سازند.