1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی معادلات ساختاری قابلیت های بازاریابی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
قابلیت های بازاریابی، مدلسازی، معادلات ساختاری، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر
سال 1397
مجله مطالعات راهبردي ورزش و جوانان
شناسه DOI
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، محمد احسانی ، هاشم کوزه چیان ، مجتبی امیری

چکیده

هدف پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر است. روش تحقیق آمیخته و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری شامل مدیران بازاریابی باشگاه ها، فدراسیون، سازمان لیگ و اساتید متخصص بازاریابی ورزشی دانشگاه ها هستند؛ مشارکت کنندگان مرحله کیفی به روش نظری و شیوه گلوله برفی و در مرحله کمی بصورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه (18 مورد تا اشباع نظری) استفاده شد. کدهای مصاحبه ها 709 کد بود که پس از تلخیص به 128 کد اولیه و سپس به 16 کد محوری تبدیل شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی 4 گروه قابلیت بازاریابی شامل قابلیت های نهادی ، زیرساختی، راهبردی و عملیاتی شناسایی شدند. سپس پرسشنامه 68 گویه ای ساخته و روایی صوری و محتوایی با نظر اساتید و روایی سازه با تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با آلفای کرونباخ (8/88) تأیید شد. داده ها توسط نرم افزار LISREL مدل سازی گردید. نتایج کمی نشان داد قابلیت های نهادی تأثیر معناداری روی قابلیت های زیرساختی (ضریب اثر= 84/0 و 47/6t=)، قابلیت های زیرساختی تأثیر معناداری روی قابلیت های راهبردی (ضریب اثر= 89/0 و 38/3t=) و قابلیت های راهبردی تأثیر معناداری روی قابلیت های عملیاتی (ضریب اثر= 92/0 و 65/2t=) دارد.با توجه به اهمیت بازاریابی باشگاه ها باید ظرفیت های خود را شناسایی کنند و از تمام این قابلیت ها برای بازاریابی و جذب مشتری استفاده نمایند. مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزای جهت شناسایی قابلیت های بازاریابی باشگاه ها و تبدیل آنها به کارکرد (درآمد) استفاده شود تا بگونه ای منطقی و اصولی به بازاریابی، کسب درآمد و استقلال مالی باشگاه دست یافت.