1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی کارآفرینی دانش آموختگان مدیریت ورزشی با استفاده از ذهنیت فلسفی و ابعاد آن
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ذهنیت فلسفی، کارآفرینی، جامعیت، تعمق، انعطاف پذیری، مدیریت ورزشی.
سال 1394
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، مجتبی امیری ، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)

چکیده

مقدمه: ذهنیت فلسفی مانند روح فلسفی خصوصیاتی است که رفتار و طرز فکر فیلسوف در برخورد وی با دیگران، روبرو شدن با مشکلات و به طور کلی در تمام شئونات زندگی وی به چشم می خورد که باعث تمایز وی از دیگران می شود . اصطلاح ذهن فلسفی را اولین بار فیلیپ جان اسمیت ( 1990 ( در سه بعد جامعیت، تعمقو انعطاف پذیری مطرح کرد )مرادی پردنجانی و همکاران، 1392 .) از سوی دیگر اهمیت کارآفرینی به عنوان عامل حیاتی ثبات و رشد اقتصادی، روز به روز توجه بیشتری را از سوی محققان، برنامه ریزان و سیاست گذاران معطوف خود می نماید )فولادی و باغبانی، 1393 (. لیزا و همکاران بیان کردند که مهارت های خلاقیت کسب شده توسط دانشجویان روی ادراک آن ها از خلاقیت تأثیر می گذارد و آن ها این مهارت ها را به تیم کاری خود انتقال می دهند و باعث کارآفرینی و حمایت تیم از آن ها می شود. حال با توجه به نقش ذهنیت فلسفی در خلاقیت و نیز نقشی که خلاقیت و نوآوری در کار آفرینی دارد، لذا هدف تحقیق حاضر پیش بینی کارآفرینی دانش آموختگان مدیریت ورزشی با استفاده از ذهنیت فلسفی و ابعاد آن است. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی است. جامعه آماری دانش آموختگان مدیریت ورزشی است که 150 نفر نمونه )روش کوکران( در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه تحقیق شامل 91 سؤال بود. 60 سؤال مربوط به ذهنیت فلسفی و 31 سؤال مربوط به کارآفرینی بود . تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS16 انجام شد. نتایج: نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با کارآفرینی دانش آموختگان مدیریت ورزشی ارتباط معناداری وجود دارد. بین دانش آموختگان مرد و زن تفاوت معناداری در متغیرها وجود نداشت. از بین ابعاد ذهنیت فلسفی بعد انعطاف پذیری بیشتر سهم را در پیش بینی کارآفرینی داشت. مدل رگرسیون پیش بینی کارآفرینی با استفاده از ابعاد ذهنیت فلسفی بصورت زیر بدست آمد: )انعطاف پذیری( 421 / 0 + )تعمق( 280 / 0 + )جامعیت( 285 / 0 + 059 / 0 = کارآفرینی بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت از روی توانایی تفکر فلسفی فرد می توانیم به تمایل او به کارآفرینی پی ببریم. با توجه به نقش ذهنیت فلسفی در کارآفرینی، دانش آموختگان مدیریت ورزشی باید با آشنایی با مفاهیم ذهنیت فلسفی زمینه بهبود خلاقیت و نوآوری را که از ملزومات کارآفرینی است در خود ایجاد نمایند.