1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال حرفه ای: نقش کیفیت نتیجه، کیفیت عملکردی و رضایت مندی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تصمیمات رفتاری، تماشاگران فوتبال، رضایت مندی، کیفیت خدمات، کیفیت عملکردی، کیفیت نتیجه.
سال 1394
مجله رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)

چکیده

چکیده هدف پژوهش، بررسی نقش کیفیت نتیجه، کیفیت عملکردی و رضایت مندی در پیش بینی تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال حرفه ای است. روش تحقیق حاضر توصیفی همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعۀ آماری کلیۀ تماشاگران بازی پرسپولیس استقلال در - - نیم فصل 1393 بودند؛ نمونۀ آماری براساس جدول مورگان و روش نمونۀ در دسترس، 384 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون( در نرم افزار SPSS16 استفاده شد. نتایج نشان داد بین کیفیت خدمات و ابعاد آن )کیفیت نتیجه و کیفیت عملکردی( با رضایت مندی و تصمیمات رفتاری تماشاگران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین ابعاد کیفیت نتیجه )کیفیت بازی و عملکرد تیم ها( و ابعاد کیفیت عملکردی )به جز بعد امنیت( با رضایت مندی و تصمیمات رفتاری تماشاگران ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد کیفیت عملکردی پیش بینی کننده قوی تری نسبت به کیفیت نتیجه، برای تصمیمات رفتاری تماشاگران است. یافته ها نشان می دهد که کیفیت خدمات و رضایت مندی، می تواند تماشاگران را مجاب به تصمیم گیری برای حضور مجدد در ورزشگاه کند. ازاین رو مدیران باشگاه ها باید به بهبود سطح کیفیت خدمات به منظور افزایش وفاداری مشتری اقدام کنند