1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن در کارکنان رسمی و غیر رسمی ادارات تربیت بدنی استان مرکزی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کیفیت زندگی کاری، کارمندان، رسمی، غیر رسمی.
سال 1394
پژوهشگران اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) ، کریم زهره وندیان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن در کارکنان رسمی و غیر رسمی ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان به تعداد 125 نفر در اداره مرکزی و 12 شهرستان تابعه بود که نمونه تحقیق برابر با جامعه تحقیق است. به منظور گردآوری اطلاعات فردی از پرسشنامه اطلاعات فردی و برای بررسی کیفیت زندگی کاری از الگوی والتون استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و نیز آزمون های کلموگروف اسمیرونوف، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری با جنسیت، سن و وضعیت استخدامی کارمنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.