1403/03/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بازاریابی اثربخش و هوش رقابتی در باشگاه های ورزشی استان البرز
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
هوش رقابتی؛ بازاریابی اثربخش؛ باشگاههای ورزشی
سال 1392
مجله پژوهشنامه مديريت بازاريابي
شناسه DOI
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، فرید محمدزاده ، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین هوش رقابتی و بازاریابی اثر بخش در باشگاه های ورزشی استان البرز است که بعد از بررسی ارتباط، سهم هریک ار مؤلفه های هوش رقابتی را در پیش بینی بازاریابی اثر بخش بدست آوردیم. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است . جامعه آماری مدیران باشگاه های ورزشی استان البرز است تعداد 152 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. و تعداد 134 پرسشنامه برگشت داده شد. پرسشنامه تحقیق 36 سؤال دارد. 21 سؤال مربوط به هوشمندی رقابتی و 15 سؤال مربوط به اثربخشی بازاریابی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرم افزار SPSS16 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش رقابتی و ابعاد آن با بازاریابی اثر بخش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین مدیران باشگاه های ورزشی بانوان و آقایان تفاوت معناداری در هوش رقابتی و بازاریابی اثربخش وجود دارد. از نتایج به دست آمده از این پژوهش روشن می شود که با افزایش موارد استفاده مدیریت از متغیرهای چهارگانه هوش رقابتی (فرصت های بازار، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آسیب پذیری کلیدی) عملکرد باشگاه ها در جهت ارایه خدمات به مشتریان، دسترسی به هدف های تبیین شده و پیشی گرفتن از رقبا بهبود می یابد.