1403/01/25
فاطمه سلطانی

فاطمه سلطانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7592-4230
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شخصیّت مرگان در رمان «جای خالی سلوچ» براساس الگوی هروشفسکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شخصیّت، هروشفسکی، مرگان، جای خالی سلوچ.
سال 1401
مجله فصلنامه پژوهشنامه ادبيات داستاني
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه سلطانی

چکیده

تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است و بر آن است تا شخصیّت «مِرگان» را در رمانِ «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت آبادی براساس الگوی هروشفسکی بررسی کرده، به این پرسش ها پاسخ دهد که شخصیّت مِرگان در رمان «جای خالی سلوچ» چه ویژگی هایی دارد و این ویژگی ها برمبنای چه اصلی از الگوی شخصیّتی هروشفسکی و در کدام قرینه های متنی بازنمایی شده اند. باتوجّه به بررسی هایی که در تحلیل شخصیّت مرگان براساس الگوی هروشفسکی به عمل آمد روشن شد؛ مؤلّفه هایی چون؛ تضاد، تکرار، تشابه، قیاس، معادل سازی و استلزام منطقی اصولی هستند که در تعمیم بخشی رفتارِ شخصیّت مرگان و کشف ویژگی های شخصیّتی او تأثیرگذارند. در میان این اصول؛ اصل تشابه و اصل استلزام منطقی، بیش از سایر موارد، تعیین کنندۀ خصلت های شخصیّتی مرگان و ویژگی سماجت، سرسختی، سرخوردگی و استیصال، بارزترین مشخّصه رفتاری اوست.