1403/03/08
عزیز اله آزاد

عزیز اله آزاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7950-0977
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 14420904600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Commutativity Degree of Certain Finite AC-Groups Azizolah Azad, Sakineh Rahbariyan (2021)
On the NSE Characterization of Certain Finite Simple Groups Sakineh Rahbariyan, Azizolah Azad (2021)
Nilpotent covers and non-nilpotent subsets of finite groups of Lie type Azizolah Azad, John R Britnell, Nick Gill (2015)
Abelian coverings of finite general linear groups and an application to their non-commuting graphs Azizolah Azad, Mohammad Iranmanesh, Cheryl E Praeger, Pablo Spiga (2011)
Distance in the non-commuting graph of groups Azizolah Azad, Mehdi Eliasi (2011)
On the Clique Numbers of Non-commuting Graphs of Certain Groups Ali Reza Abdollahi, Azizolah Azad, AliAkbar Mohammadi Hassanabadi, Mohammad Zarrin (2010)
Eccentric connectivity polynomial of triangular benzenoid Mojtaba Ghorbani, Azizolah Azad, Mohammadreza Ghasemi (2010)
Some Topological Indices of Tetrameric 1,3-Adamantane Gholam Hosayn Fath Tabar, Azizolah Azad, L Elahinejad (2010)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
پیرامون افرازبرخی از گروه ها با استفاده از مجموعه های جابجاشونده سکینه رهبریان، عزیز اله آزاد، مهناز لنجابی شراهی (1402)
مطالعه ی S-گروه های متناهی عزیز اله آزاد، سکینه رهبریان (1401)
مطالعه Cn- گروه ها عزیز اله آزاد، سکینه رهبریان (1400)
زوج های کامینا p- گروه عزیز اله آزاد، سکینه رهبریان (1399)
تعمیم گراف های اول برخی از گروه های متناهی عزیز اله آزاد، سکینه رهبریان (1399)
پوشش در گروه های یکپارچه عزیز اله آزاد (1396)
بررسی برخی پوشش ها در گروههای متناهی عزیز اله آزاد، مرضیه حاتم خانی (1394)
بررسی و مطالعه گراف نادوری گروه های متناهی عزیز اله آزاد، مرضیه حاتم خانی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته