1403/02/02
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر شرایط عملیات حرارتی کوئنچ- تمپر بر مقاومت به ضربه فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 410 در دمای زیر صفر
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فولاد زنگ نزن مارتنزیتی، انرژی ضربه، عملیات حرارتی، تمپردومرحله ای، فریت دلتا
سال 1398
پژوهشگران بهمن میرزاخانی(استاد راهنما)، مهدی رئوفی(استاد راهنما)، یوسف پاینده(استاد مشاور)، وحید حسن بیگی(استاد مشاور)

چکیده

درصنایعنفتوگازازفولاد زنگ نزنمارتنزیتیکمکربن410بهطورگستردهدرساختتجهیزاتسرچاهی (ازجملهشیرآلاتومتعلقاتآن) استفادهمی شود.انرژیضربهپاییناینفولادنسبتبهسایرفولاد های زنگ نزن،بویژهدردمایزیرصفر،استفادهازاینفولادرادرصنعتمحدودساختهاست.باهدفبالابردنانرژیضربهدردمایزیرصفرترکیبشیمیاییمناسبانتخابوفولادموردنظرتهیهشد.پسازریخته گری،عملیاتآهنگریونرمالهانجامشد.برایانجامعملیاتحرارتیباتوجهبهمطالعاتانجامشدهوبهمنظورکاهشمتغیرها ،دماوزمانآستنیتهثابتوبرابر930درجهو70دقیقهبرایتمامنمونه هادرنظرگرفتهشد.نمونه ها درروغنکوئنچشدندوتحتتمپریکودومرحله ایقرارگرفتند.تمپریکودومرحله ایدرزمانهایمختلف (100،125 ،150و175دقیقه)انجامگرفت.برایبررسیخواصمکانیکیازآزمونضربهدردمای18-وسختی سنجیاستفادهشدهاست.پسازبررسیاولیهنتایج،شرایطبهینهعملیاتحرارتیانتخابوبرایبررسی هایبیشترآزمونکششروینمونه ها انجامشد.بهمنظوربررسی هایریزساختاریفولادازمتالوگرافینوریومیکروسکوپالکترونیروبشی(SEM)استفادهشدهاست.نتایجنشانداد،زمانتمپراولوتمپردومبهترتیببرابر100و125دقیقهزمان هایمناسبیبرایحصولبالاترینانرژیضربهمی باشد.همچنینبررسیریزساختاریومحاسبهمقادیرفریتدلتادرنمونه هانشاندادکهافزایشمقدارفازدلتارابطه ی تقریباًمستقیمبامقدارانرژیضربهداردوانرژیضربهراافزایشمی دهد.