1403/01/29
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر شرایط عملیات حرارتی کوئنچ ـ تمپر برمقاومت به ضربه فولاد زنگ نزن مارتنزیتی410 دردمای زیرصفر
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
بررسی تأثیر شرایط عملیات حرارتی کوئنچ تمپر بر مقاومت به ضربه فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 410 دردمای زیر صفر
سال 1398
پژوهشگران بهمن میرزاخانی ، یوسف پاینده ، مهدی رئوفی ، کیومرث یوسفی

چکیده

درصنایع نفت و گاز از فولاد زنگ نزن مارتنزیتی کم کربن410بهطورگسترده در ساخت تجهیزات سرچاهی (ازجمله شیرآلات و متعلقات آن) استفادهمی شود.انرژیضربهپاییناینفولادنسبتبهسایرفولادهای زنگ نزن،بویژهدردمایزیرصفر،استفادهازاینفولادرادرصنعتمحدودساختهاست.باهدفبالابردنانرژیضربهدردمایزیرصفرترکیبشیمیاییمناسبانتخابوفولادموردنظرتهیهشد.پسازریخته گری،عملیاتآهنگریونرمالهانجامشد.برایانجامعملیاتحرارتیباتوجهبهمطالعاتانجامشدهوبهمنظورکاهشمتغیرها ،دماوزمانآستنیتهثابتوبرابر930درجهو70دقیقهبرایتمامنمونه هادرنظرگرفتهشد.نمونه ها درروغنکوئنچشدندوتحتتمپریکودومرحله ایقرارگرفتند.تمپریکودومرحله ایدرزمانهایمختلف (100،125 ،150و175دقیقه)انجامگرفت.برایبررسیخواصمکانیکیازآزمونضربهدردمای18-وسختی سنجیاستفادهشدهاست.پسازبررسیاولیهنتایج،شرایطبهینهعملیاتحرارتیانتخابوبرایبررسی هایبیشترآزمونکششروینمونه ها انجامشد.بهمنظوربررسی هایریزساختاریفولادازمتالوگرافینوریومیکروسکوپالکترونیروبشی(SEM)استفادهشدهاست.نتایجنشانداد،زمانتمپراولوتمپردومبهترتیببرابر100و125دقیقهزمان هایمناسبیبرایحصولبالاترینانرژیضربهمی باشد.همچنینبررسیریزساختاریومحاسبهمقادیرفریتدلتادرنمونه هانشاندادکهافزایشمقدارفازدلتارابطه ی تقریباًمستقیمبامقدارانرژیضربهداردوانرژیضربهراافزایشمی دهد.