1403/01/28
یوسف پاینده

یوسف پاینده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5482-3991
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15731780700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 00988632625820

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر عملیات حرارتی بر استحاله مارتنزیتی آلیاژهای حافظه دار NiTi
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
استحاله مارتنزیتی، آلیاژهای حافظه دار، NiTi ،فاز R
سال 1392
پژوهشگران حسین حسن نژاد دراباد ، یوسف پاینده ، بهمن میرزاخانی

چکیده

در این پژوهش، اثر عملیات حرارتی بر استحاله مارتنزیتی آلیاژهای حافظه دار NiTi بررسی شد. بدین منظور، سیم نیکل تیتانیوم با ترکیب شیمیایی 50-50 درصد اتمی در حالت کار سرد شده، به منظور به دست آوردن خواص و درجه حرارت های مختلف تغییر فاز، تحت عملیات حرارتی قرار گرفت. دماهای تحول در شرایط مختلف با استفاده از روش کالری متری (DSC ) اندازه گیری شد. سپس نمونه ها، به منظور بررسی خواص ترمومکانیکی، تحت آزمایش کشش در درجه حرارت های 20، 80 و 90 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. طبق نتایج بدست آمده، با کاهش دمای عملیات حرارتی، درجه حرارت شروع و پایان مارتنزیت (Ms, Mf) و دمای آغاز و پایان آستنیت (As, Af)کاهش و درجه حرارتی که در آن استحاله آستنیت به فاز R شروع می شود (Rs) و همچنین دمایی که پس از آن تحول کامل می شود (Rf) افزایش می یابد. همچنین در این شرایط، تنشی که در آن استحاله مارتنزیتی صورت می گیرد افزایش می یابد. علت این تغییرات وجود عیوب ساختاری است. هر چه چگالی نابجایی ها کمتر باشد، نیروی محرکه کمتری برای حرکت مرزهای فازی لازم است. بنابراین در حالت تنش ثابت، استحاله در دمای بالاتر شروع می شود (Ms بیشتر) و در حالت همدما، تحول در تنش کمتری صورت می گیرد.