1403/04/02
ولی اله خلیلی (بازنشسته)

ولی اله خلیلی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9571-7394
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 06506756814
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی بعضی از خواص هندسه ریمانی کلاف مماس گروه لی اسماعیل پیغان، ولی اله خلیلی (بازنشسته)، داود سیفی پور (1398)
طبقه بندی جبرهای لی مربعی از بعد پایین ولی اله خلیلی (بازنشسته)، اسماعیل پیغان، مرضیه حسن پور (1394)
ابرجبرهای لی آفین تعمیم یافته و سیستم ریشه های آن ولی اله خلیلی (بازنشسته)، اسماعیل پیغان، سمیرا قلعه نویی (1394)
ابر جبر های لی آفین تعمیم یافته و سیستم ریشه های آن ولی اله خلیلی (بازنشسته)، سمیرا قلعه نویی (1394)
توسیع های نا ابلی از جبرهای لی توپولوژیکی ولی اله خلیلی (بازنشسته)، اسماعیل پیغان، مرضیه حلوایی (1394)
ساختارهای هندسی روی جبرهای لی گونه اسماعیل پیغان، ولی اله خلیلی (بازنشسته)، عاطفه یوسفی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
جبرهای لی ماتریس از دیدگاه هندسه ناجابجایی ولی اله خلیلی (بازنشسته) (1393)
ساختار جبرهای لی آفین موضعاً تعمیم یافته ولی اله خلیلی (بازنشسته) (1389)
مشتقات روی چنبره های لی ولی اله خلیلی (بازنشسته) (1388)
داده های تعمیم یافته و جبر های لی آنها ولی اله خلیلی (بازنشسته) (1388)