1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از روش میکروامولسیون در تهیه نانوکاتالیست های دو فلزی حاوی پلاتین موثر در فرآیند رفرمینگ نفتا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میکروامولسیون نانوکاتالیست نانوذرات پلاتین، کاتالیست ریفرمینگ، تست کاتالیستی، تابش گاما
سال 1397
پژوهشگران علیرضا کشاورز(دانشجو)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)، وحید مهدوی(استاد مشاور)

چکیده

در این تحقیق برای اولین بار نانوکاتالیست های مورد استفاده در فرآیند ریفرمینگ نفتا با هدف کنترل ساختار و افزایش فعالیت با استفاده از روش میکروامولسیون معکوس ساخته شدند. سپس نانوکاتالیست های ساخته شده در تست های راکتوری ریفرمینگ نرمال هپتان به عنوان مدل سوختی در دماهای 430-470 درجه سانتی گراد و فشار 20 بار مورد استفاده قرار گرفتند. برای تحقق این هدف از سیستم میکروامولسیونی شامل تریتون ایکس 100 به عنوان سورفکتانت، 2-بوتانول به عنوان کمک سورفکتانت و نرمال هپتان به عنوان حلال استفاده شد. در مرحله اول نانوکاتالیست های تک فلزی پلاتین در محلول هیدروکلریک اسید 25٪ و 0٪ ساخته شدند. نانوکاتالیست های پلاتین تهیه شده در واکنش هیدروژناسیون پارانیتروفنول و پاراکلروفنول مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان دهنده افزایش چشمگیر فعالیت نانوکاتالیست های پلاتین سنتز شده در میکروامولسیون اسیدی نسبت به آبی بود از مشخصه یابی کاتالیست های پلاتین مشخص شد که این موضوع به دلیل کنترل مورفولوژی نانوذرات پلاتین و دست یابی به ساختار مکعبی بود. در مرحله بعد نانوکاتالیست های تک فلزی رنیم و نانوکاتالیست های دو فلزی پلاتین رنیم با نسبت مولی برابر در هر دو میکروامولسیون اسیدی و آبی ساخته شدند. کاتالیست های تهیه شده توسط آنالیزهای متعددی چون FE-SEM، BET، XRD، H2-TPR، NH3-TPD و TGA مشخصه یابی شدند. نتایج بدست آمده از مشخصه یابی نانوکاتالیست های مذکور نشان دهنده افزایش مساحت سطح نانوکاتالیست های ساخته شده در میکروامولسیون اسیدی نسبت به آبی بود. در مرحله بعد نانوکاتالیست های تک فلزی و دوفلزی پلاتین ساخته شده در هر دو میکروامولسیون اسیدی و آبی در تست های ریفرمینگ نرمال هپتان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان دهنده افزایش فعالیت نانوکاتالیست های ساخته شده در میکروامولسیون اسیدی نسبت به آبی بود. همچنین بیشترین بازده در تست راکتوری نرمال هپتان برای نانوکاتالیست دو فلزی پلاتین-رنیم سنتز شده در میکروامولسیون اسیدی مشاهده شد. همچنین نانوکاتالیست پلاتین بر پایه آلومینا با رعایت نسبت مولی آب به سورفکتانت (W) برابر 5 به روش میکروامولسیون با استفاده از دو کاهنده متفاوت شامل پرتودهی اشعه گاما (در دوزهای 10-70 کیلو گری) به عنوان روش سبز در سنتز و با استفاده از کاهنده سدیم بورهیدرید به عنوان روش شیمیایی تهیه