1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی یک سیستم دارورسانی جدیدبر پایه میکروامولسیون برای داروی کلوپیدوگرل و بررسی خواص فیزیکوشیمیائی آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میکروامولسیون، کلوپیدوگرل، حلالیت دارو، فرمولاسیون دارو
سال 1397
پژوهشگران الهه جعفرنژاد(دانشجو)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)، وحید مهدوی(استاد مشاور)

چکیده

در این کار تحقیقاتی به منظور افزایش حلالیت داروی کم محلول کلوپیدوگرل یک سیستم میکروامولسیون معرفی شده است. برای تحقق این هدف و طراحی چنین سیستم میکروامولسیونی، ابتدا دیاگرام فاز سیستم میکروامولسیون حاوی سه کوسورفکتانت مختلف و با نسبت چهار به یک از سورفکتانت به کوسورفکتانت رسم شد. سپس با استفاده از دیاگرام فاز فرمولاسیونهای مناسب انتخاب و خواص فیزیکو-شیمیایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت حلالیت دارو در فرمولاسیونهای انتخاب شده تعیین شد. به منظور بررسی اثر کوسورفکتانت بر خواص فیزیکو-شیمیایی و حلالیت دارو سه نوع میکروامولسیون که در هر کدام از کوسورفکتانت های PEG 300 ، PEG 600 و TEG استفاده شده است تهیه شد. هم چنین از Tween 80 به عنوان سورفکتانت و اولئیک اسید به عنوان فاز روغنی استفاده گردیده است. با استفاده از ناحیه ی میکروامولسیون به دست آمده از دیاگرام فاز، سیستم میکروامولسیون با ترکیب درصدهای مختلف از آب ،روغن و مخلوط سورفکتانت-کوسورفکتانت انتخاب گردید و خواص فیزیکوشیمیایی آن ها از جمله هدایت الکتریکی، دانسیته، ضریب شکست و ویسکوزیته بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد با افزایش درصد وزنی سورفکتانت/کوسورفکتانت میزان دانسیته، هدایت الکتریکی، ضریب شکست و ویسکوزیته به طور یکنواخت افزایش یافته و تغییر ناگهانی قابل توجهی مشاهده نمی شود.این موضوع نشان می دهد ساختار درونی میکروامولسیون در منطقه ی مورد مطالعه تغییر زیادی ندارد. در بخش دوم از این کار تحقیقاتی حلالیت داروی کلوپیدوگرل در فرمولاسیونهای انتخاب شده بررسی شد. نتایج جالب توجه از این قسمت حاکی از افزایش قابل ملاحظه دارو در مقایسه با آب خالص است. این نتایج می تواند در ارایه فرمولاسیون مناسب برای داروی کلاپیدوگرول در صنایع دارویی به کار گرفته شود.