1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی کاتالیست بازی SnO2بر روی پایه ی مونت موریولینت K10 و کاربرد آن در واکنش اکسایش بایر ویلیگر سیکلوهگزانون و تبدیل آن به کاپرولاکتون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاتالیزوهای بازی جامد، SnO2 ، مونت موریولینت K10 ، اکسایش بایر ویلیگر
سال 1397
پژوهشگران زینت زرچینی(دانشجو)، وحید مهدوی(استاد راهنما)، کاوه خسروی(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه در مرحله اول، کاتالیزور بازی جامد SnO2 به تنهایی به دو روش هم جوشی و هم رسوبی تهیه شد و سپس روی پایه ی مونت موریولینت K10 به دو روش تلقیح و هم رسوبی نشانده شد و در دمای 600 به مدت 5 ساعت کلسینه گردید.این کاتالیزورها از لحاظ ساختاری با تکنیک های SEM, XRD FTIR, DTG مورد بررسی قرار گرفتند. الگوی XRD برای SnO2 کلسینه شده درK1173پیک های بسیار واضحی را از SnO2 و Clayنشان می دهد.علاوه بر این در طیف FT-IR این کاتالیزورها حضور گونه های کربنات آشکار است.در مرحله دوم SnO2 بر روی Clay، به روش هم رسوبی وتلقیح قرار گرفته شده و در واکنش اکسایش بایر ویلیگر مورد بررسی قرار گرفتند. این کاتالیزورها نیز با تکنیک هایSEM, XRD, FT-IR, و DTG از لحاظ ساختاری شناسایی شدند.همه این کاتالیزورها در واکنش اکسایش بایر ویلیگر سیکلوهگزانون در دمای ˚C60 بررسی شدند. درواقع این واکنش به عنوان یک مدل و الگوی ساده مورد استفاده قرار گرفت تا در آن قدرت بازی کاتالیزورها، برای انجام واکنش اکسایش بایر ویلیگر و در نهایت تولید کاپرولاکتون ارزیابی شود. در نهایت بالاترین فعالیت به کاتالیزور SnO2 با درصد بهینه ی 20% وزنی ساخته شده از روش هم رسوبی اختصاص داشت که دارای بازده 74% بود.در این کار تاثیر شرایط آماده سازی بر روی فعالیت کاتالیزور، از قبیل دمای کلسینه، درصد بهینه ی SnO2 بر روی پایه به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این مقدار کاتالیزور، دمای واکنش، زمان واکنش بررسی شد. این گروه از کاتالیزورهای بازی، فعالیت مناسبی را تحت یک واکنش کاتالیزوری ناهمگن برای تولید کاپرولاکتون از خود نشان می دهند. جداسازی راحت کاتالیزور از مخلوط واکنش وعدم نیاز به مراحل خالص سازی وخنثی سازی از مزیت های بسیار مهم این گونه فرایند های ناهمگن است.