1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر روش تهیه کاتالیزور نانو کامپوزیت VPO بر روی پایه Al2O3 بر فعالیت کاتالیزوری آن در اکسیداسیون هیدرو کربن ها در فاز مایع
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
VPO ، VPO-Co) /Al2O3 ،سیکلوهگزان، سیکلوهگزانول، سیکلوهگزانون ، نانو کامپوزیت
سال 1396
پژوهشگران سبحان گلمحمدی(دانشجو)، وحید مهدوی(استاد راهنما)، علیرضا صلابت(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه کاتالیزور وانادیل پیروفسفات VPO، از روش الی باپایه کاتالیزوری Al2O3 تهیه شده است. نانو کامپوزیت (VPO-Co) /Al2O3 با نسبت های مولی متفاوت تهیه شد. خواص بی نظیر از قبیل مساحت سطح زیاد، پایداری مکانیکی و حرارتی، حجم وقطر حفرات بالا، باعث می شود تا کاتالیزور نانو کامپوزیت (VPO-Co) /Al2O3 به طور مؤثری درشبکه کریستال نانو پور پراکنده شود.. ساختار کاتالیزور از طریق تکنیک هایی هم چونXRD، FT-IR، FESEM،و TGA/DSC شناسایی شده است. سپس اکسایش سیکلوهگزان در مجاور اکسنده TBHP (ترشیو بوتیل هیدرو پراکساید)مورد مطالعه قرار گرفته است. برای آنالیزمحصولات شیمیایی، از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکار ساز یونش شعله ای(FID) استفاده شد. دراین سیستم کاتالیزوری، اثرمقدار کاتالیزور، دما، زمان، نوع اکسید کننده، نوع الکل، نوع حلال، خیساندن، قابلیت تکرارپذیری و کاربرد مجدد، کلسینه شدن و زمان آن همچنین نسبت مولی اکسید کننده به ماده ی اولیه مورد بررسی قرار گرفت و در هر مورد مقادیر مناسب و بهینه معلوم شد. درنهایت سینتیک واکنش اکسیداسیون سیکلوهگزان با TBHP مورد بررسی قرار گرفته ومقادیرثابت سرعت، انرژی فعال سازی درواکنش شبه مرتبه اول به دست آورده شد