1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی کاتالیزورهای کبالت بر پایه مولکولارسیو سیلیکای مزوپور حاوی تیتانیوم (Ti-HMS / ( Coو بررسی فعالیت کاتالیستی آنها در فاز مایع
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
Ti-HMS-Co مزوپور، اکسیداسیون اتیل بنزن ، فاز مایع ، استخلاف ایزومرفی
سال 1395
پژوهشگران وحید مهدوی(استاد راهنما)، ساناز ذوالفقاری(دانشجو)، علیرضا صلابت(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، در ابتدا ، نانو کاتالیستهای مولکولار سیو مزو پور هگزاگونال حاوی تیتانیوم (Ti-HMS) با نسبت های مولی Si/Ti برابر با 15 و 25 و 45 به روش استخلاف ایزومورفی تهیه شد . سپس نانو کاتالیستهای Ti-HMS حاوی یونهای Co2+ و Cu2+ Cu-Co/Ti-HMS) به روش تلقیح تهیه شد. ساختار این نمونه ها توسط تکنیک های XRD و SEM و FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. همانطوریکه میدانیم با افزایش مساحت سطح کاتالیزور دسترسی به مکانهای فعال افزایش می یابد و کارائی کاتالیزور بهبود مییابد. در این کار تحقیقاتی HMS با خواص فیزیکی و شیمیائی ویژه نظیر پایداری شیمیائی مساحت سطح بالا ، پایداری حرارتی بالا بعنوان پایه در تهیه کاتالیزور جامد غیر همگن بکار رفته است. بنابراین بنظر می رسد که پایه HMS ، فعالیت کاتالیزوری و خصلت غیر همگنی را در سیستم واکنش افزایش می دهد. فعالیت این کاتالیزورها در واکنش اکسیداسیون اتیل بنزن با اکسید کننده TBHP مورد بررسی قرار گرفته است. داده های تجربی نشان داد که بالا ترین اکتیویته برای کاتالیستCu(10%)-Co(5%)/Ti-HMS(45) با نسبت مولی TBHP به اتیل بنزن برابر با 1:1 ، مقدار کاتالیزور 0.1 گرم ، زمان واکنش 8 ساعت و دمای واکنش 90 ˚C بدست آمد. همچنین در این سیستم کاتالیزوری اثر مقدار کاتالیزور ، نوع حلال ، دمای واکنش، زمان واکنش و نسبت مولی اکسید کننده TBHP به اتیل بنزن بر عملکرد کاتالیزور مورد بررسی قرار گرفته است.