1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی کاتالیستهای مزوپور اکسید وانادیوم فسفر ( VPO) مزوپور و بررسی فعالیت آن دراکسیداسیون هیدروکربن ها در فاز مایع
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
VPO ، اکسید وانادیوم فسفر مزوپور، سورفکتانت، اتیل بنزن ، اکسایش در فاز مایع
سال 1395
پژوهشگران وحید مهدوی(استاد راهنما)، سحر خلیلی(دانشجو)، علیرضا صلابت(استاد مشاور)

چکیده

دراین تحقیق یک سری از کاتالیزورهای وانادیوم فسفراکسید (VPO) مزو پور، همچنین کاتالیزور توده VPO در حضور سه نوع سورفکتانت کاتیونی (ستیل تری متیل آمونیوم برمید ) ، آنیونی (سدیم دودسیل سولفات ) و خنثی (دودسیل امین ) به روشهای کلاسیک آلی و هیدروترمال تهیه شدند. پیش کاتالیستها در جریان هوا و دمای 400 درجه سانتی گرادبه مدت 24 ساعت کلسینه شدند. از تکنیک های نظیر XRD و SEM و FT-IR برای تعیین مشخصات فیزیکی و ساختاری کاتالیزورها استفاده شد. نتایج این آنالیزها نشان داد که کاتالیزور VPO مزو بور بطور موفقیت آمیزی سنتز شده است. و حاوی کریستالهای وانادیل پیرو فسفات (VO)2P2O7 , (V+4) و همچنین مقدار کم β-VOPO4 ,(V+5) می باشد. اکسایش اتیل بنزن برای اولین بار در فاز مایع بر روی کاتالیزورهای VPO توده و VPO مزوپوردرحضور اکسنده ترشیو بوتیل پراکسید(TBHP) مورد مطالعه قرار گرفت . آزمایشهای کاتالیزوری نشان داد که نمونه کاتالیست VPO مزوپور تهیه شده از سورفکتانت آنیونی و با نسبت مولی سورفکتانت به وانادیوم برابر 2 ، فعالیت کاتالیزوی بالاتری در اکسایش اتیل نبزن دارا می باشد. در دمای 90 درجه سانتی گراد درصد تبدیل اتیل بنزن برروی کاتالیزوربهینه (VPO(SDS/V=2) مزوپور ، 78 درصد می باشد. همچنین اثر دمای واکنش ، زمان واکنش ، نوع حلال و نوع اکسید کننده ، نسبت مولی اکسنده به اتیل بنزن ، مقدار کاتالیزور و کاربرد مجدد کاتالیزور در فاز مایع بررسی شد .