1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانو کاتالیست هیدروتالسیت Ca-Al و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در فاز مایع
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کاتالیست ، باز جامد ، هیدروتالسیت ، تبادل استری، بیودیزل
سال 1395
پژوهشگران زهرا نظری ، وحید مهدوی

چکیده

کاتالیست هیدروتالسیت Ca-Al به روش همرسوبی در PH ثابت بازی تهیه شد. رسوبات حاصل در دمای 750 درجه سانتی گراد و به مدت 5 ساعت کلسینه شد. این کاتالیزور از لحاظ ساختاری با تکنیک های XRD ، SEM مورد بررسی قرار گرفت.الگوهای XRDو SEM نانو ذره بودن ذرات را نشان می دهد. فعالیت کاتالیزور ساخته شده در واکنش تبادل استری بوتیل استات و متانول در فشار 1 اتمسفر و دمای 95 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت تا در آن قدرت بازی کاتالیزور برای واکنش تبادل استری و در نهایت تولید بیو دیزل ارزیابی شود. در این کار اثر شرایط مختلف بر روی فعالیت کاتالیزور از قبیل دمای کلسینه، مقدار کاتالیست و استفاده مجدد از کاتالیست در واکنش بررسی شد.