1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و مشخصه یابی مواد هسته –پوسته حاوی پلیمر-فلز به روش میکرو امولسیون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلی پیرول، نانوکامپوزیت، نانوذرات نقره، سیستم میکروامولسیونی، فعالیت آنتی باکتریال
سال 1394
پژوهشگران علیرضا صلابت(استاد راهنما)، وحید مهدوی(استاد مشاور)، الهام جیریائی شراهی(دانشجو)

چکیده

نانو کامپوزیت های هسته-پوسته، نقره-پلی پیرول(Ag-PPy) دسته ای از مواد نانومتری هستند که کاربردهای مختلفی دارند.در این پژوهش Ag-PPy توسط سیستم میکروامولسیونی در دمای اتاق سنتز شد.در ابتدا کلوئید پایدار نانوذرات نقره در میکروامولسیون آب در پیرول(W/O)توسط هیدرازین، به عنوان عامل کاهنده،تهیه شد.این میکروامولسیون حاوی نانوذرات نقره به عنوان فاز روغن به محلول آبی سورفکتانت CTAB برای تشکیل میکروامولسیون پیرول در آب (O/W) اضافه شد.مس (II) کلرید برای پلیمریزاسیون مونومر پیرول مورد استفاده قرار گرفت و Ag-PPy خطی ناشی از برهمکنش α-α تولید شد.نانو کامپوزیت حاصل توسط تکنیک های TEM، XRD، FT-IRو XPS مشخصه ی یابی شدند.آنالیز TEM نشان داد که نانو ذرات هسته-پوسته Ag-PPy دارای ساختار کروی با قطر متوسط 14 تا 16 نانومتر هستند.بالاترین جمعیت نانوذرات نقره در 20تا30 نانومتر یافت می شوند.آنالیز XPS وجود نانو ذرات نقره در بافتPPy را نشان می دهد.آنالیز FT-IR تایید کرد که نانوذرات نقره درون پلی پیرول گنجاده شده اند.نتایج نشان داد که یک برهمکنش قوی بین نانوذراتAg وزنجیره PPy وجود دارد. به عنوان یک کاربرد، ترکیبات آروماتیک نیترودار با گزینش پذیری بالا به آمین مربوطه با استفاده از نانو کامپوزیت هسته – پوسته Ag-PPy،به عنوان کاتالیزور، کاهش می یابند.ثابت های سرعت در شرایط سینتیک شبه مرتبه اول به دلیل مقدار اضافی هیدرازین،ارزیابی شدند. اثر مقدار کاتالیست، غلظت اولیه محلول 4-NP وکاربرد مجدد کاالیزور بررسی شدند. علاوه بر این فعالیت آنتی باکتریال نانوکامپوزیت بر روی سویه های کلینیکی و بیمارستانی گرم منفی (اشرشیاکلای و کلبسیلا) و گرم مثبت (استافیلوکوکوس و باسیلوس (بررسی شد. روش کربی –بایر برای تعیین قطر هاله عدم رشد استفاده شد. نتایج حاصل شده نشان می دهد که نانوکامپوزیت هسته-پوسته پلی پیرول – نقره به دلیل حضور نانو ذرات نقره فعالیت آنتی باکتریال بهتری نسبت به پلی پیرول خالص دارد.