1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسائی نانوکاتالیستهای باز جامد مخلوط اکسید های قلع و روی و بررسی فعالیت کاتالیستی آنها در واکنش تبادل استری برای تولید سوخت بیودیزل
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو کاتالیست ، واکنش تبادل استری ، بیودیزل ،SnO2/ZnO
سال 1394
پژوهشگران وحید مهدوی(استاد راهنما)، علیرضا صلابت(استاد مشاور)، معصومه حبیبی فتح آبادی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه، نانو کاتالیزور SnO2/ZnO با نسبت های مولی 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5 از Sn/Zn به روش هم رسوبی در محیط بازی تهیه شد و این کاتالیزورها از لحاظ ساختاری با تکنیک های SEM, XRD, FT-IR, مورد بررسی قرار گرفت. همانطوریکه میدانیم با افزایش مساحت سطح کاتالیزور دسترسی به مکانهای فعال افزایش می یابد و کارائی کاتالیزور بهبود مییابد. در این کار تحقیقاتی اکسید روی با خواص فیزیکی و شیمیائی ویژه نظیر پایداری شیمیائی مساحت سطح بالا ، پایداری حرارتی بالا و حلالیت کم در الکل در تهیه کاتالیزور باز جامد بکار رفته است. با افزایش ZnO به SnO2 فعالیت کاتالیزوری و غیرهمگنی سیستم واکنش نسبت به SnO2 خالص افزایش یافته است. همه این کاتالیزورها در واکنش تبادل استری بوتیل استات با متانول در دمای K368 و فشاریک اتمسفر بررسی شدند. درواقع این واکنش به عنوان یک مدل و الگوی ساده مورد استفاده قرار گرفت تا در آن قدرت بازی کاتالیزورها، برای انجام واکنش تبادل استری و در نهایت تولید بیودیزل ارزیابی شود. در نهایت بالاترین فعالیت به کاتالیزور SnO2/ZnO با نسبت مولی Sn/Zn=2.5 اختصاص داشت. علاوه بر این اثر نسبت مولی متانول به بوتیل استات، مقدار کاتالیزور، دمای واکنش، زمان واکنش و زمان فعال سازی بررسی شد. نتایج آزمایشها نشان داد که دمای کلسینه 500˚C در مدت زمان 5 ساعت ، نسبت مولی متانول به بوتیل استات 1/ 10 ، مقدار کاتالیزور 0.1 گرم ، زمان واکنش 2 ساعت ، و دمای واکنش 95˚C شرایط بهینه برای عملکرد کاتالیزور می باشد.