1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر روش تهیه کاتالیزور ناهمگن VPO بر روی پایه HMS بر فعالیت کاتالیزوری آن در اکسیداسیون هیدروکربن های در فاز مایع
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاتالیزورهای ناهمگن ، اکسیداسیون اتیل بنزن، VPO ، HMS
سال 1394
پژوهشگران وحید مهدوی(استاد راهنما)، علیرضا صلابت(استاد مشاور)، منیره ماستری فراهانی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه یک سری از کاتالیزورها ی وانادیوم فسفر اکسید حاوی پایه HMS و فلز ارتقا دهنده منگنز و نیز کاتالیزور VPO/HMS بدون فلز ارتقا دهنده به روش کلاسیک آلی از طریق تهیه پیش ماده همی هیدرات (VOHPO4.0.5H2O) و سپس کلسینه کردن آن در اتمسفر هوا-بوتان در دمای 450 درجه و به مدت 24 ساعت تهیه شده است . از تکنیک هایی نظیر BET و XRD و SEM وIR برای تعیین مشخصات فیزیکی و ساختاری کاتالیزورها استفاده شده است . نتایج این آنالیزها نشان داد که کاتالیزور VPO/HMSحاوی ارتقا دهنده منگنز از کریستال های وانادیل پیرو فسفات (VO)2P2O7 (حاوی یون V+4) و همچنین مقدار کم VOPO4-β (حاوی یون V+5) می باشد. اکسایش اتیل بنزن برای اولین بار در فاز مایع بر روی این کاتالیزورها در حضور اکسنده ترشیو بوتیل هیدروپراکساید (TBHP) مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش های کاتالیزوری نشان داد که HMS ومنگنز اضافه شده به کاتالیزور بطور قابل ملاحظه ای فعالیت و مساحت کاتالیزور را در اکسایش اتیل بنزن افزایش می دهد. در دمای 90 درجه سانتی گراد درصد تبدیل اتیل بنزن بر روی کاتالیزور بهینه VPO/HMS(10%)-Mn(0.03)درصد تبدیل اتیل بنزن 81%است .همچنین اثر دمای واکنش و نسبت مولی اکسنده به اتیل بنزن ومقدار کاتالیزور و حلال در این سیستم کاتالیزوری و در فاز مایع بررسی شد.