1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سینتیکی حذف متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE) از آب به روش عاری سازی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
متیل ترشیو بوتیل اتر، روش عاری سازی، حلالیت بنزین در آب
سال 1393
مجله آب و فاضلاب
شناسه DOI
پژوهشگران مریم ملک حسینی ، وحید مهدوی

چکیده

متیل ترشیوبوتیل اتر (MTBE) ماده افزودنی به بنزین جهت افزایش عدد اکتان است. این ماده دارای حلالیت بالائی در آب است .هدف اصلی این مقاله ارزیابی تاثیر این ماده بر میزان حلالیت بنزین درآب، مقدار COD و مطالعه سینتیک حذف MTBE به روش عاری سازی با هوا می باشد. سینتیک حذف این ماده به روش عاری سازی در تماس با هوا در دمای ثابت در راکتور ساکن دارای همزن، با آنالیز نمونه ها در فواصل زمانی مناسب ، انجام شد. نتایج نشان داد سینتیک حذف این ماده مرتبه اول است. بطوریکه مقادیر ثابتهای سرعت min-1 0055/0 و 0074/0 min-1 به ترتیب در سرعتهای همزن 100 و 250 دور بردقیقه بدست آمده است. در سرعت همزن کم، COD با زمان بطور خطی کاهش یافت، درصورتیکه در سرعت همزن زیاد کاهش COD با زمان تابع نمایی شد. دراین پژوهش حلالیت بنزین حاوی مواد افزودنی مختلف(MTBE ، اتانول و متانول)، در آب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد حلالیت بنزین درآب درحضور اتانول و متانول در مقایسه با بنزین خالص به میزان کمی کاهش می یابد و حلالیت به ترتیب از 90به 80 و69 میلی گرم در لیتر کاهش می یابد. در صورتیکه حلالیت بنزین در آب در حضور MTBE به 778 میلی گرم در لیتر افزایش یافته است. این نتایج نشان می دهد که حضور MTBE حلالیت بنزین در آب را حدود 8 برابر افزایش داده است و بنابراینMTBE نقش مهمی در حل شدن مواد نفتی در آب های زیرزمینی و آلوده شدن آن ها دارد.