1403/03/27
وحید کفیلی خواجه

وحید کفیلی خواجه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2176-8348
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جهانی‌شدن و نظارت بر اختیارات دولت
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
جهانی‌شدن دولت کشورهای درحال‌توسعه
سال 1402
مجله مطالعات اقتصاد بخش عمومی
شناسه DOI
پژوهشگران وحید کفیلی خواجه ، محمد سعید ذبیحی دان

چکیده

در عصر حاضر رشد و پیشرفت بشر در علوم مختلف بسیار چشمگیر بوده است، به‌طوری‌که بر عملکرد دولت نیز تأثیر گذاشته است. صنعتی شدن، پیشرفت و توسعه فناوری‌های جدید ارتباطاتی و حمل‌ونقل، شهرنشینی، پیدایش سرمایه‌داری، رشد و توسعه تقسیم‌کار اجتماعی، تجاری شدن و کالایی شدن روابط اقتصادی از جمله مواردی است که باعث بروز پدیده جهانی‌شدن شده است. موارد مطرح شده می توانند بر فعالیت های دولت به خصوص برای کشورهای درحال توسعه که نقش دولت در اقتصاد بسیار زیاد است موثر باشند. باتوجه به اینکه دولت نقش بسیار مهمی در اقتصاد و تصمیم های سیاسی یک کشور دارد، بنابراین بررسی موارد اثر گذار بر فعالیت های دولت بسیار مهم می باشد. بنابراین باتوجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر نظارت بر اختیارات دولت در کشورهای درحال‌توسعه برای دوره 2012تا2020 پرداخته‌شده است. تحلیل رگرسیون پانلی برای 61 کشور درحال‌توسعه نشان می‌دهد که جهانی‌شدن سیاسی و اجتماعی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر میزان نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت دارد. درحالی‌که جهانی‌شدن اقتصادی تأثیر مثبت اما غیر معنی‌دار دارد. سطح توسعه اقتصادی بالاتر تأثیر مثبت و وفور منابع طبیعی تأثیر منفی بر میزان نظارت بر اختیارات دولت دارد. به عبارتی افزایش ارتباطات اجتماعی و ادغام بیشتر کشورهای درحال‌توسعه در نظام سیاسی بین‌الملل منجر به افزایش نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت می‌شود. با توجه به اینکه پدیده جهانی شدن از موضوع های مهم روز جهان به شمار می رود و باتوجه به اینکه کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران، متأثر از این پدیده هستند پیشنهاد می شود دولت تسهیل کننده جهانی‌شدن باشد تا از این طریق بتواند کارایی را در اقتصاد افزایش دهد.