1403/03/27
وحید کفیلی خواجه

وحید کفیلی خواجه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2176-8348
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک-گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش فناوری ارتباطات در یکپارچگی قیمتی استانهای ایران(1378-1396)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فناوری ارتباطات، همگرائی قیمتها، ، GMM
سال 1400
پژوهشگران سید مرتضی افقه ، وحید کفیلی خواجه ، احمد دهقانی احمد آباد

چکیده

در بازارهای کارا و رقابتی انتظار بر این است که تفاوت قیمتی کمتری وجود داشته باشد. دراینبین شفافیت اطلاعاتی و آگاهی عوامل اقتصادی از قیمتها در بازارهای مختلف میتواند از اهمیت بالائی برخوردار باشد. بهطوریکه در کشورهای درحالتوسعه این عدم شفافیت اطلاعاتی ازجمله دلایل عدم یکپارچگی قیمتی بین مناطق و بازارهاست. در این تحقیق به بررسی نقش فناوری ارتباطات در کاهش تفاوت قیمتی بین استانهای ایران طی دوره زمانی 1378تا 1396پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیمیافته( )GMMاستفاده شده است و رگرسیون پانلی برای کل دوره، قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانهها و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانههای مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تخمین نشان میدهد که فناوری ارتباطات تأثیر مثبتی بر یکپارچگی قیمتی دارد و اثر آن در دوره بعد از هدفمندی یارانهها بیشتر از دوره قبل از هدفمندی یارانهها است. با توجه به آشفتگی بیشتر قیمتی بین استانها در دوره بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها، میتوان نتیجه گرفت که نقش فناوری ارتباطات در جهت کاهش اختلاف قیمتی بین استانها در دوران آشفتگی قیمتی بارزتر است. نقش مثبت فناوری ارتباطات در کاهش اختلاف قیمتی استانهای ایران، نشاندهنده یکی دیگر از مزایای گسترش این فناوری است. ضریب جمعیت در تمامی معادلات مثبت و معنیدار به دست آمده است؛ که نشان میدهد بیشتر بودن جمعیت منجر به تفاوت قیمتی بیشتر یک استان از سایر استانها میشود. به عبارتی با بزرگتر شدن اندازه بازار، تفاوت قیمتی نیز افزایش پیدا میکند. همچنین در دوران بعد از هدفمندی، تأثیر اندازه بازار بر تفاوت قیمتی بیشتر بوده است