1403/04/31
سهیلا خاقانی نژاد

سهیلا خاقانی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0009-0002-2160-9774
تحصیلات: شیمی آلی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه - گروه شیمی
تلفن: 08632627510

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تمایل اتصال مشتق کومارین سنتز شده بر DNA تک رشته ای با روشهای اسپکتروسکوپی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
3-(تترازول-5-ایل) کومارین, DNA تک رشته ،اسپکتروسکوپی فلورسانس ، اسپکتروسکوپی دورنگ نمایی دورانی
سال 1401
مجله مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران جواد سرگلزائی ، سهیلا خاقانی نژاد

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت مشتقات کومارین به عنوان داروی مؤثر بر سلولهای سرطانی و اثرات دارویی متنوع دیگر، در این پژوهش بررسی تاثیر مشتق جدیدی از کومارین به نام 3-(تترازول-5-ایل) کومارین به DNA تک رشته در محلول با استفاده از روشهای مختلف اسپکتروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفت... مواد و روشها: مطالعه حاضر به بررسی اثر 3-(تترازول-5-ایل) کومارین بر DNA تک رشته در شرایط in vitro پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد که میزان روند جذب DNA تک رشته در اثر میانکنش با 3-(تترازول-5-ایل) کومارین در طول موج های 210 و 260 نانومتر در غلظت پایین و در غلظتهای بالا افزایش می یابد. طیف نشری DNA تک رشته در یک روند وابسته به غلظت 3-(تترازول-5-ایل) کومارین افزایش یافته که نشان دهنده اتصال 3-(تترازول-5-ایل) کومارین با کروموفورهای موجود در DNA تک رشته می باشد. نتایج: اتصال 3-(تترازول-5-ایل) کومارین سبب افزایش قابل توجه ellipticity ، دورنگ نمایی دورانی ملکول DNA در نواحی 220 و 275 نانومتر و مثبت تر شدن آن در 245 نانومتر می شود. نتایج حاکی از اتصال قوی تر داروی 3-(تترازول-5-ایل) کومارین به DNA تک رشته می باشد که میتواند بدلیل اینکه احتمالا DNA تک رشته در هنگام همانند سازی بیشتر در دسترس باشد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده میتواند اطلاعات مفیدی در زمینه طراحی داروهایی با مشتقات کومارینی با اثر ضد توموری بیشتر و عوارض جانبی کمتری در اختیار قرار دهد.