1403/04/02
سهیلا خاقانی نژاد

سهیلا خاقانی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0009-0002-2160-9774
تحصیلات: شیمی آلی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه - گروه شیمی
تلفن: 08632627510

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی ، دانشگاه الزهرا س ، ایران (1389 - 1394)
    عنوان رساله: سنتز کلیک مشتق های تترازول با استفاده از مایع یونی آزید دار
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

سوابق اجرایی

  • مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک (1380 - 1390)
بیشتر