1403/03/09
سیامک مزدک

سیامک مزدک

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2974-7824
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56708717100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
A new method to exploit ultrasonic vibrations in deep drawing process Hosein Kishani Farahani, Siamak Mazdak, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Navid Ajabshiri, Maghsoud Shalvandi, Moien Bagheri (2024)
Systematic Review of the Theories and Applications of Acoustic Levitation of Liquids Abbas Amoochi, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Rafat Mohammadi, Siamak Mazdak (2023)
A statistical model for estimation of bending angle in laser bending of two-layer steel-aluminum sheets Siamak Mazdak, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Mohammad Gholami, Hadi Parvaz, Mohammad Medhi Najafizadeh, Alireza vanaki farahani, Siavash Mahmoudi (2023)
The effect of the roller profile on cave-in defect in reshaping process by considering nonlinear combine strain hardening Siamak Mazdak, Hasan Moslemi Naeni, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Manabo Kiuchi, Hesam Validi (2022)
بررسی شرایط عملکردی بر رفتار حرکتی ذره و حداکثر چگالی قابل تعلیق در فرآیند تعلیق فراصوت داوود دهقانی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، علی جباری، سیامک مزدک (1400)
بهینه سازی رفتار ترمومکانیکی هورن فراصوت از طریق اصلاح هندسه محمد ظهور مسگر، حامد صفی خانی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، سیامک مزدک (1400)
Effect of friction stir welding parameters on the deep drawing of tailor-welded blanks (TWBs) Ezatolah Kamalvand, Ali Jabbari, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Siamak Mazdak, Reza Beygi, Sajad Mohamadi (2021)
The effects of loading path on process parameters in the free tube forming process Sayed Saied Mosavi, Siamak Mazdak, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Vajihe Sadat Sajadi, Peyman Yousefi (2021)
The Prediction of Weld Line Movement in Deep Drawing of Tailor Welded Blanks Saeed Abdolazimzade, Siamak Mazdak, Ebrahim Sharifi, Mohammadreza sheykholeslami Borghani (2018)
Numerical and Experimental Investigation of Deep Drawing Process in Square Section of Single-Layer and Two-Layer Sheets Saman Moradi, Siamak Mazdak, Hamid Golmakani, Ebrahim Sharifi, Mohammadreza sheykholeslami Borghani (2018)
مقاله ارائه‌شده
بررسی شرایط هندسیبرایانتخاباستراتژی مناسب ماشینکاری چرخدنده اوال محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، سیامک مزدک، حمیدرضا محمدی، ناصر میقانی (1402)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اثر خواص فیزیکی قطرات بر شرایط تعلیق فراصوت رفعت محمدی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، سیامک مزدک، عباس عموچی (1401)
طراحی و ساخت حسگر فشار با استفاده از مواد دگررسان مغناطیسی محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، مهدی مدبری فر، سیامک مزدک، مرضیه شیرمحمدی (1398)
مطالعه تجربی پارامترهای موثر بر تعلیق ذرات به کمک فراصوت علی جباری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، سیامک مزدک، داوود دهقانی (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
طراحی غلتک های تولید قوطی به همراه انتقال دانش فنی سیامک مزدک، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی (1401)