1403/04/31
سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)

سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Determination of Residual Stress of PACVD Nanostructure TiN Coatings by GIXRD Method Mehdi Raoufi, Seyed Abdolali Zolanvari, Majid Zarezadeh Mehrizi (2018)
Optical properties of SiC/AZO plasmonic nano composite at infrared frequencies Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Ayrin Ranjgar (2015)
Optical properties of left-handed metamaterial involving coated nano-spheres Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Ayrin Ranjgar (2015)
Terahertz dielectric properties of (ZnS and ZnO)/Si nano-structures Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Ayrin Ranjgar, Roja Norouzi (2015)
Metamaterial composed of coated nano-spheres at infrared frequencies Hossein Sadeghi, Ayrin Ranjgar, Seyed Abdolali Zolanvari (2015)
Effective Permittivity and Refractive Index of TiO2/Ge and SiO2/Ge Nanostructures at High Frequencies Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Ayrin Ranjgar, Roghayyeh Norouzi (2014)
Effective Dielectric Constant of Metal Chalcogenides Ag-PbSe Nanocomposite Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Ayrin Ranjgar (2014)
X-Ray Elastic Constants of ZnO Thin Films Najmeh Ayoqi, Seyed Abdolali Zolanvari (2014)
Effective Permittivity of Metal–Dielectric Plasmonics Nanostructures Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Hasan Khalili, Mojtaba Goodarzi, Seyed Jafar Nezamdost, S Nezamdost (2014)
Terahertz Response of ZnS/Ge and ZnO/Ge Nanostructured Composites Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Ayrin Ranjgar, Roghayyeh Norouzi (2014)
Surface Plasmons and Optical Properties of TiO2/X(X = Au and Ag) Nanostructure Thin Films Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Roghayyeh Norouzi, Ayrin Ranjgar (2013)
Growth, Characterization And High Temperature XRD Of NaClxBr1-X Single Crystals Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, A Fathi (2013)
Characterization and Optical Absorption Properties of Plasmonic Nanostructured Thin Films. Ayrin Ranjgar, Roghayyeh Norouzi, Seyed Abdolali Zolanvari (2013)
Green biosynthesis of silver nanoparticles by Spirulina platensis Majid Mahdiyeh, Seyed Abdolali Zolanvari, AS AZIMI, Majid Mahdiyeh (2012)
Preparation, optimization and characterization of novel ion exchange membranes by blending of chemically modified PVDF and SPPO Alireza Khodabakhshi, Seyed Siavash Madaeni, T W Xub, L Wub, C Wub, javad Ghasemi, Akbar Mobinikhaledi, Seyed mohsen Hosseini, Ali Babaei, Seyed Abdolali Zolanvari, W Nab, C Lib (2012)
DOMAINS AND EFFECTIVE ANISOTROPY IN FERROMAGNETIC METALLIC-SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURE Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost (2011)
High Temperature X-Ray Diffraction and Fuzzy Modeling of Ni/Cu Multilayers Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost, Keyvandokht Suratgar (2011)
Nano-Magnetic Structures Characterization of Fe Thin Films on Si Substrate Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost (2010)
EFFECTIVE ANISOTROPY OF FE/SI THIN FILMS AND ITS NANOSTRUCTURE Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost (2009)
CHARACTERIZATION OF ANNEALED NI/CU MULTILAYERS ON SI(100) Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari (2009)
مقاله ارائه‌شده
TEXTURE STUDY OF AG THIN FILMS BY ODF ANALYSIS USING X-RAY DIFFRACTION FATEMEH ESHAGHI, Seyed Abdolali Zolanvari, Zahra SHAHEDI (2014)
TEMPERATURE DEPENDENCE OF TEXTURE IN AG/SI THIN FILM FATEMEH ESHAGHI, Zahra SHAHEDI, Seyed Abdolali Zolanvari (2014)
بررسی روند تغلیظ اکسیژن 18- در آب سنگین تولیدی در مجتمع آب سنگین اراک محمدرضا قهرمانی، آیرین رنجگر، روجا نوروزی، سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، حسین صادقی (1392)
FABRICATION OF AG/SO2 NANOSTRUCTURED PLASMONIC ELECTROMAGNETIC THIN FILM Ayrin Ranjgar, Roghayyeh Norouzi, E AGHAZAMANI, Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi (2013)
STUDY OF ELECTRONIC STERUCTURES AND OPTICAL PROPERTIES OF AG/TIO2 METAL-DIELECTRIC MULTILAYERS Roghayyeh Norouzi, Ayrin Ranjgar, Zahra ESPANANI, Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi (2013)
ELASTIC STRAIN CHARACTERIZATION OF ZNO THIN FILMS USING SIN2 TECHNIQUE Seyed Abdolali Zolanvari, N Ayoqi, Hossein Sadeghi (2013)
taguchi l16 orthogonal array design for optimization of the removal of cadmium(II) using carpinu betulus tree leaves Neda Asanjrani, Tahereh Shariatmanesh, Javad Zolgharnein, Seyed Abdolali Zolanvari (2011)
residual stress and magnetic properties of fe thin layer film Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Sakineh Ranjbaran, m oslei, f kaj (2011)
characterization of glass and si-ni/au thin film nanostructures Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Seyed Jafar Nezamdost, AHmohammad zaheri (2011)
sub-wavelength refractive index in metamaterials Hossein Sadeghi, Hasan Khalili, Mojtaba Goodarzi, Seyed Jafar Nezamdost, Seyed Abdolali Zolanvari (2011)
surface plasmon metallic nano-rings and nano-particles as a component of nano-circuits Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Hasan Khalili, Mojtaba Goodarzi, Seyed Jafar Nezamdost (2011)
surface plasmon polaritions on metallic nanoring Hamid Reza Jafari, Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Seyed Jafar Nezamdost (2011)
Resonant Nano-Paticles Spheres as a component of Nano-Circuits Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost, AHmohammad zaheri (2009)
Characterization of Annealed Ni/Cu Multilayers on Si(100) Hossein Sadeghi, Seyed Abdolali Zolanvari, Seyed Jafar Nezamdost (2009)
Effective Anisotropy Fe/Si Thin Films and Its Nanostructure Seyed Abdolali Zolanvari, Hossein Sadeghi, Seyed Jafar Nezamdost (2009)
تاثیر عوامل رشد روی مورفولوژی و ویژگیهای سطحی لایه نازک اکسید روی اکبر زنده نام (بازنشسته)، وجیهه توانگری، سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته) (1388)
بررسی تاثیر ساختار سطحی لایه های نازک نقره انباشت شده روی Si بر خواص الکتریکی لایه ها تحت تاثیر پارامترهای انباشت اکبر زنده نام (بازنشسته)، سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، آرزو شفیعی (1388)
پایداری حرارتی ساختار لایه های نازک نقره انباشت شده روی Si در حین بازپخت در دماهای بالا سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، اکبر زنده نام (بازنشسته)، آرزو شفیعی (1388)
تاثیر دمای انباشت و بازپخت بر خواص ساختاری لایه ی نازک نقره سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، اکبر زنده نام (بازنشسته)، آرزو شفیعی (1388)
کتاب
Advances in Materials Science Research. Volume 18 Khadijeh Mohammadnejad, Alireza Fazlali, Aboulfazl Barati, Seyed Abdolali Zolanvari, Mehdi Raoufi, amir mohammadi (2016)
Advances in Materials Science Research Khadijeh Mohammadnejad, Alireza Fazlali, Aboulfazl Barati, Seyed Abdolali Zolanvari, Mehdi Raoufi, Amir Hosein Mohammadi (2015)
چندلایه ای های مغناطیسی، مقاومت مغناطیسی بزرگ سید جعفر نظامدوست، سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، حسین صادقی (1394)
نظریه و فناوری ساخت افزاره ها نیمه رسانا سید جعفر نظامدوست، سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته) (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ساخت، بررسی تغییرات بافت و مطالعه خواص مکانیکی لایه های نازک فلزی نانوساختار سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، محمدرضا جعفری، فاطمه اسحقی (1396)
ساخت و مطالعه خواص نوری نانوساختارهای با ضریب شکست بالا و نیمه رساناهای چلکوگنید سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، حسین صادقی، روجا نوروزی (1394)
گذردهی موثر وشبیه سازی نانوساختارهای پلاسمونی سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، حسین صادقی، آیرین رنجگر (1394)
مشخصه یابی نانومتری آلیاژهای آلومینیوم 7075 توسط پراش پرتو ایکس درجا در دماهای بالا سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، سید جعفر نظامدوست، اکرم بشیری (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته