1402/12/02
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تاثیرات نانوذرات آهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تنش شوری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
خرفه، نانوذرات، تنش شوری
سال 1398
پژوهشگران سید مهدی طالبی(استاد مشاور)، فریبا امینی (بازنشسته)(استاد مشاور)، مهری عسکری مهرآبادی(استاد راهنما)

چکیده

تنش شوری با تاثیر بر آنزیم های گیاه موجب تغییر واکنش های فیزیولوژیک در گیاه می شود که بر متابولیسصم گیاه تاثیر می گذارد. همچنین موجب تغییر ریخت شناسی گیاه می شود