1402/12/02
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تلقیح باکتری ریزوبیوم ملیلوتی بر پارامترهای رشد رنگیزه های فتوسنتزی و مقدار پرولین گیاه یونجه Medicago sativa
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
همزیستی، ریزوباکتر، سطح برگ، کلروفیل آنتی اکسیدان غیرآنزیمی
سال 1394
پژوهشگران سید مهدی طالبی ، فریبا امینی (بازنشسته) ، مهری عسکری مهرآبادی ، معصومه شفیعی گواری

چکیده

گیاه یونجه با نام علمی Medicago sativa و نام انگلیسی Afalafa به عنوان ملکه نباتات علوفه ای شناخته اند......