1403/03/29
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تلقیح باکتری meliloti Rhizobium بر پارامترهای رشد، رنگیزههای فتوسنتزی و مقدار پرولین گیاه یونجه sativa M
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
همزیستی ریزوباکتر سطح برگ انتی اکسیدان غیرانزیمی
سال 1394
پژوهشگران معصومه شفیعی گواری ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، فریبا امینی (بازنشسته) ، سید مهدی طالبی

چکیده

در این مطالعه اثر تلقیح باکتری