1403/04/05
سید مهدی طالبی

سید مهدی طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9663-7350
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36544483000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن: 086-34173317

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بیوسیستماتیک و فلور بیولوژیکی جنس amaranthus در استان تهران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تاج خروس، سیستماتیک مدرن، مورفو- آناتومی، گرده شناسی، فلاونوئید
سال 1393
پژوهشگران سید مهدی طالبی(استاد مشاور)

چکیده

جنس Amaranthus با نام فارسی تاج خروس متعلق به خانواده Amaranthaceae با 60-75 گونه در جهان و بر مبنای مبین (1358) 7 گونه، قهرمان (1369) بیش از 7 گونه و Rechinger 11 گونه در ایران است که این اختلاف نظر به دلیل هیبریداسیون یا اهلی شدن برخی از آنها است گونه های این جنس گیاهانی یکساله علفی می باشند که در همه قاره ها و در تمام ایران می رویند. همیشه دسته بندی گیاهان با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی امکان پذیر نیست، پس در این پژوهش از روش های سیستماتیک مدرن شامل مطالعات اکولوژی، ماکرو و میکر.مورفولوژی، گرده شناسی و فیتوشیمی برای شناسایی و تشخیص گونه های Amaranthus موجود در استان تهران استفاده گردید.36 جمعیت از 6 گونه و یک واریته از جنس Amaranthus از نقاط مختلف استان تهران جمع آوری و با استفاده از منابع معتبر شناسایی گردید. نمونه های شاهد تهیه شده و در هرباریوم دانشگاه اراک نگهداری می شوند. 66 صفت کمی و کیفی موفو-آناتومی، 10 صفت گرده شناسی و 13 صفت فیتوشیمیایی تعیین و با استفاده از ابزار ها و روش های مناسب بررسی گردیدند.آنالیز آماری داده های موفو-آناتومی نشان داد که طول اولین و آخرین میان گره، طول کل مادگی، طول برگ و دمبرگ، بیشترین طول و عرض گلپوش و نسبت آن دو با ارزش ترین صفات در تفکیک گونه های این جنس هستند. داده های گرده شناسی نشان داد که دانه گرده در تاکسون های مورد مطالعه به صورت کروی ، چند منفذی و تزئینات سطح آن زبر و خشن می باشند. همچنین مطالعه فلاونوئیدی نشان داد که همه تاکسون های مورد مطالعه در ریشه و بخش های هوایی دارای فلاونوئید سولفات، فلاون و آگلیکون هستند.