1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه استریولوژیک اثر حفاظتی آلفا لیپوئیک اسید بر بافت بیضه پس از تیمار با نانوذرات نقره در موش نژاد NMRI
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات­ نقره، آلفا لیپوئیک اسید، بیضه، استریولوژی، موش نر
سال 1399
مجله مطالعات علوم پزشكي
شناسه DOI
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، فرزانه سلگی ، پریسا مالکی

چکیده

پیش زمینه و هدف: با توجه به نقش نانوذرات نقره در القاء استرس اکسیداتیو و خاصیت آنتی­اکسیدانتی آلفا لیپوئیک اسید، هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی­اکسیدانی آلفا لیپوئیک اسید در کاهش اثرات نامطلوب نانونقره بر روی بافت بیضه موش های بالغ بود. مواد و روش ها: 24 سر موش نر بالغ نژاد NMRI با میانگین وزنی (2±36 گرم) به 4 گروه (6n=) شامل: کنترل، تیمار با نانوذرات نقره (mg/kg/day 500)، تیمار با آلفا لیپوئیک اسید (mg/kg/day 100) و تیمار هم زمان آلفا لیپوئیک اسید + نانوذرات­نقره تقسیم شد. پس از اتمام دوره تیمار سرم خونی گرفته شد و بیضه راست موش ها خارج و توزین شد و پس از مراحل پردازش بافتی به روش هماتوکسیلین رنگ­آمیزی شد. درنهایت حجم کل بیضه، قطر و ارتفاع اپی تلیوم زایشی، تعداد کل سلول های جنسی و سرتولی با استفاده از فن های استریولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (با استفاده از تست FRAP)، سطح مالون­دی­آلدئید (MDA) و تستوسترون سرم نیز اندازه­گیری شد. داده ها با روش آنالیز واریانس یک­طرفه آنالیز و تفاوت میانگین ها در حد (05/0(p< معنی­دار در نظر گرفته شد. یافته ها: حجم کل بیضه، قطر اپیتلیوم­زایشی، ارتفاع اپیتلیوم زایشی، تعداد کل سلول های اسپرماتید (دراز و گرد)، اسپرماتوسیت و سرتولی در گروه نانوذرات نقره در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (001/0 (p<­. افزایش معنی داری در سطح MDA و کاهش معنی داری در میزان ظرفیت آنتی­اکسیدانی تام و سطح تستوسترون سرم در گروه نانوذرات نقره نسبت به کنترل یافت شد (05/0 (p<. پارامترهای فوق در گروه تیمار هم زمان نانوذرات نقره+ آلفا لیپوئیک اسید به طور معنی داری نسبت به گروه نانونقره جبران شد و به حد کنترل رسید. بحث و نتیجه گیری: به نظر می­رسد که آلفا لیپوئیک اسید نقش حفاظتی در برابر سمیت ناشی از نانوذرات­نقره بر بافت بیضه موش داشته باشد، بنابراین آلفا لیپوئیک اسید می تواند در بهبود اثرات نامطلوب نانوذرات­نقره بر سیستم تولید­مثلی مفید باشد.