1403/03/29
سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2395-8057
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15133044400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرتیمارهمزمان دیلتیازم وN-acetylcysteineبرآسیب های ناشی ازایسکمی/ریپرفیوژن به دنبال پیونداتولوگ تخمدان موش درماهیچه سرینی سطحی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دیلتیازم، N-استیل سیستئین، آسیب ایسکمی/ ریپرفیوژن، مالون دی آلدئید،پیوند اتولوگ، فولیکول، تخمدان
سال 1392
پژوهشگران مریم قنواتی(دانشجو)، ملک سلیمانی مهرنجانی(استاد راهنما)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد مشاور)

چکیده

چکیده بررسی اثرتیمارهمزمان دیلتیازم وN-acetylcysteineبرآسیب های ناشی ازایسکمی/ریپرفیوژن به دنبال پیونداتولوگ تخمدان موش درماهیچه سرینی سطحی توسط مریم قنواتی درمان های ضد سرطان اغلب منجربه اختلال عملکرد تخمدان وناباروری می شود.پیوندتخمدان یک روش موثر برای حفظ باروری در این بیماران می باشد. درتخمدان پیوندی، غلظت کلسیم ورهاسازی رادیکال های آزادبه علتایسکمی/ ریپرفیوژن افزایش می یابد که سبب کاهش ذخیره فولیکولی می شود. هدف این مطالعه بررسی اثراتN-استیل سیستئین (NAC)به عنوان یک آنتی اکسیدان ودیلتیازم به عنوان یک بلوکر کانال کلسیم درحفظ باروری وبقای فولیکولی پس از پیوند اتولوگ تخمدان موش بود. موش های ماده 28 روزه نژاد NMRI(2±18 گرم) به 5 گروه (6=n): کنترل، پیوندی بدون تیمار، پیوندی تیمار شده با دیلتیازم(mg/kg i.p. 5)، پیوندی تیمار شده باN-استیل سیستئین (mg/k i.p.150)، پیوندی تیمار شده همزمان با دیلتیازم(mg/kg i.p. 5) + N-استیل سیستئین(mg/k i.p.150)تقسیم شد. پس از 14 روز تیمار متوالی، تخمدان ها ی پیوندی و کنترل خارج و تحت پروسه بافتی ورنگ آمیزی به روشH&E قرار گرفت. حجم کل تخمدان، کورتکس، مدولا، اووسیت و هسته ی آن و همچنین ضخامت منطقه شفاف در انواع مختلف فولیکول هاو میانگین تعداد انواع مختلف فولیکول ها با تکنیک استریولوژی تخمین زده شد. غلظت مالون دی آلدئید (MDA) سرم بعنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی با روش اسپکتروفتومتری انداره گیری گردید. بررسی کیفی آپاپتوز در گروه غیر پیوندی و گروه های پیوندی با استفاده از تست تانل انجام گرفت. نتایج با روش آنالیز واریانس یکطرفه، آنالیز و تفاوت میانگین ها درحد (05/0 >P) معنی دار در نظرگرفته شد. افزایش قابل توجهی در حجم کل تخمدان، کورتکس، اووسیت و هسته ی آن و همچنین ضخامت منطقه شفاف در انواع مختلف ازفولیکول هادرگروه ها ی پیوندی تیمار شده در مقایسه باگروه پیوندی بدون تیمارمشاهده شد(001/0>p). میانگین تعداد فولیکول های بدوی، اولیه، پره آنترال وآنترال درگروه های پیوندی تیمار شده در مقایسه باآنهایی که تیمار نشده اندبه طور قابل توجهی افزایش یافته است(001/0>p).میزانMDAدرپیوندهای تیمار شده به طور قابل توجهی در مقایسه با پیوندهای تیمار نشده کاهش یافت(001/0>p).سلول هایTUNELمثبت درپیوند تیمار نشده بیشتر ازپیوندهای تیمار شده بود. تیمار با دیلتیازم و N-استی