1403/01/28
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عددی و تجربی تأثیر احداث بزرگراه امیرکبیر ) 55 متری( در شهر اراک بر میزان کاهش آلودگی هو ا
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی هوا، اراک، بزرگراه امیرکبیر، خیابان 55 متری اراک
سال 1400
مجله مهندسي مكانيك مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران سید علیرضا مصطفوی ، حامد صفی خانی ، علی کریمی ، سیاوش صالح فرد

چکیده

اراک در رتبه 71 آلودهت رین شهرها ی جهان قرار داشته و از نظر داشتن عوامل آلودهکننده از پایتخت ایران آلودهتر است. به منظور کاهش آلودگی هوا ی شه ر و در طرح جامع کاهش آلودگی هوا ی اراک ، احداث بزرگراهی به نام امیرکبیر ) 55 متری( تصویب شده است که شرق و غرب اراک را به هم متصل مینماید. در این مقاله به صورت عددی، تأثیر احداث این بزرگراه بر میزان کاهش آلایندگی هوای شهر اراک بررسی شده است. در قسمت نتایج، جزئیات تغییرات میزان آلودگی هوا در شهر اراک قبل و بعد از احداث این بزرگراه مقایسه شده است. نتایج بیانگر آن است که برای آلاینده ناکس 2.75 درصد کاهش، برای مونواکسید کربن 4 درصد کاهش مشاهده شده است و برای دی اکسید گوگ رد بدون تغییر حاصل شده است. در نتیجه اجرای این طرح با هزینههای تأسیس بسیار زیاد، تأثیر زیاد و قاب لملاحظهای برای بهبود آلایندگی هوا در سطح شهر اراک را به همراه نخواهد داشت.