1403/01/29
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
احتراق ذرات سوخت زیست توده در یک واحد تولید همزمان توان و حرارت مقیاس کوچک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
زیستتوده، موتوراسترلینگ، ذرات میکرو، محفظۀ احتراق، مدلسازی عددی
سال 1395
مجله مهندسي و مديريت انرژي
شناسه DOI
پژوهشگران سید علیرضا مصطفوی ، محمد شیرازی

چکیده

بهمنظور افزایش قیمت انرژی و کاهش ذخایر سوختهای فسیلی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر چون ذرات ریز زیستتوده در واحدهای کوچک تولید همزمان برق و گرما در موتور استرلینگ توسعه یافته است. در این واحدها سوخت زیستتوده در یک محفظ ۀ احتراق خارجی سوخته و حرارت آن به سیال عامل سیکل استرلینگ داده میشود. ازاینرو فرایند احتراق ذرات نقش بسز ایی در عملکرد سیکل استرلینگ داشته و شبیهسازی این گونه محفظههای احتراق به کمک دینامیک سیالات محاسباتی میتواند در بهینهسازی محفظۀ احتراق مفید بوده و اولین گام در طراحی این موتورها باشد. در این تحقیق، محفظۀ احتراق یک موتور استرلینگ مربوط به یک واحد تولید همزمان برق و حرارت با توان تولید برق 66 کیلووات شبیهسازی شده و تأثیر پارامترهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . نتا یج بی انگر آن است که تطابق خوبی بین نتایج و مشاهدات تجربی وجود دارد و با افزایش مقدار هوای ثانویه به میزان مشخصی میتوان دما ی گازها ی خروجی را برای افزایش بازده موتور استرلینگ به میزان قابل ملاحظهای افزایش داد. کاهش قطر ذرات احتراقی باعث افزایش تبخیر ذرات و نرخ احتراق شده، دما در خروجی را افزایش میدهد. افزایش میزان سرعت به هنگام تزریق ذره در ورودی میزان سوزش ذره احتراقی را کاهش داده چون مقداری از آن بدون سوزش کامل محفظه را ترک میکنند