1403/01/29
سید علیرضا مصطفوی

سید علیرضا مصطفوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1091-5541
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55642788000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تجربی آلودگی هوا در شهر ساوه و ارائه راهکار برای کاهش آن
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
محیط زیست، آلودگی هوا، ساوه، ایستگاه های اندازهگیری کیفیت هوا، ذرات معلق، زیرگذر و کمربندی
سال 1398
مجله مهندسي مكانيك مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران سید علیرضا مصطفوی ، حامد صفی خانی ، جاوید زمانی

چکیده

آلودگی هوا یکی از نتایج توسعه صنعتی است که با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، توسعه حملونقل و افزایش میزان مصرف سوخت، روز به روز بر شدت آن افزوده میشود. آگاهی از کیفیت هوا و روند تغییرات آلایندهها در موقعیتهای مکانی مختلف در شهر میتواند نقش مهم و موثری در مدیریت سلامت شهری و سیاستگذاری کلان داشته باشد. اولین گام عملی در کاهش سطح آلایندهها داشتن اطلاعات کافی از جزئیات آلایندگی شامل نوع، میزان و فراوانی رخداد در طول سال است تا نوع آلایندگی موجود و منبع تولید آن مشخص شود. در این مقاله با استفاده از دادههای تجربی به دست آمده از ایستگاههای اندازهگیری کیفیت هوای موجود در سطح شهر ساوه، نتایج تحلیلهای ساعتی، روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه آلایندههای مختلف مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفته است. در پایان علاوه بر راهکارها و پیشنهادهای کلی برای کاهش سطح آلودگی هوای شهر ساوه، مشخصاً دو راهکار دقیق شامل احداث یک زیر گذر و احداث یک کمربندی که هندسه و ویژگی های دقیق هریک در مقاله ذکر شده ارائه شده است.