1403/05/04
سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)

سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی آب
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بررسی و مقایسه دو مدل EPM و MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه آدینه مسجد استان مرکزی) محمد پورانوری، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1402)
ICSSDOM: irrigation conveyance system simulation delivery optimization model Javad Mozaffari, Seyed Asadollah Mohseni Movahed, Mahmood Akbari (2022)
بررسی آزمایشگاهی تاثیر ایجاد دندانه، روزنه و هوادهنده در سرریز کنگره ای مثلثی مجتبی خیلا پور، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1400)
Experimental Study of Discharge Coefficient of Combination Labyrinth Weirs Mojtaba Kheilapour, Javad Mozaffari, Seyed Asadollah Mohseni Movahed (2021)
مقایسه عملکرد لوبیا در سیستم های آبیاری شیاری، تیپ و رین فلت جهانگیر رودبارانی، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1400)
ارزیابی عملکرد سامانههای آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان مرکزی سعید بختیاری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مه نوش مقدسی، داود داودمقامی (1399)
تاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافی داود داودمقامی، حسین بانژاد، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1398)
Developing a hydraulic jump length model on horizontal rough beds fatemeh yousefi, Javad Mozaffari, Seyed Asadollah Mohseni Movahed (2019)
مقایسه آزمایشگاهی مدلهای پرش هیدرولیکی در رژیمهای مختلف جریان فاطمه یوسفی، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1397)
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات خشکسالی و کشاورزی حوضه زرینه رود با استفاده از شاخص SRI و SSWI و مدل SWAT زهره پورکریمی، مه نوش مقدسی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مجید دلاور (1397)
A Semi-Analytical Equation to Estimate Hydraulic Jump Length Seyed Asadollah Mohseni Movahed, Javad Mozaffari, davood maghami, Mahmood Akbari (2018)
کاهش آلاینده های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب) میثم حق شناس، جواد مظفری، مهدی قبادی نیا، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1397)
اثرات اضافه برداشت و خشکسالیهای اخیر بر کیفیت و کمیت آبخوان دشت ساوه زهرا پاک، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1396)
بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پاییندست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیز داود داودمقامی، حسین بانژاد، مجتبی صانعی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1396)
مقایسه کاربرد مدل های آشفتگی در پیچ تند یک آبراهه آزمایشگاهی با نرم افزار سه بعدی فلوئنت جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، داود داودمقامی (1396)
مطالعه آزمایشگاهی و عددی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه تیز در اثر بالا آمدگی بستر بالادست داود داودمقامی، حسین بانژاد، مجتبی صانعی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1396)
مقایسه کاربرد مدل های آشفتگی RSM و LES در پیچ تند جواد مظفری، امیر صمدی، داود داودمقامی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1394)
بررسی آزمایشگاهی توان جریان ثانویه در پیچ رودخانه جواد مظفری، امیر صمدی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1394)
پیش بینی تغییرات بستر رودخانه در پیچانرودها جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، امیر صمدی (1393)
یک مدل ریاضی جدید برای طراحی بهینه آبیاری نواری بر مبنای تحلیل حساسیت ضریب وزنی شاخص ها سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری، پروانه صالحی مقدم (1392)
مقایسه الگوریتم بهینه سازی بازپخت (SA)، مدل آبدهی و سیاست بهره-برداری استاندارد در بهره برداری از مخزن (مطالعه موردی: سد مخزنی درودزن) علیرضا عمادی، معصومه خادمی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمدرضا نوری امام زاده ئی (1391)
Sugarcane plantation effects on the soil hydraulic conductivity in South-West of Iran Abd Ali Naseri, Seyed Asadollah Mohseni Movahed, Esmail Hawasipoor, Shadman Veysi, Mohamad Albaji, Faramarze judy (2012)
توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک مریم محسنی سجادی، مجید افیونی، حسین خادمی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، شمس اله ایوبی (1390)
تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی امیر حق وردی، کوروش محمدی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، بیژن قهرمان، محمد افشار (1390)
ارزیابی اثرات وزن دهی به شاخص ها بر عملکرد بهینه کانال های آبیاری سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، نوید محسنی، سمیرا نوروزپور (1389)
مقایسه چند مدل برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک،به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش علی اکبر سبزی پرور، فرزین تفضلی، حمید زارع ابیانه، حسین بانژاد، محمد موسوی بایگی، زهره مریانجی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمد غفوری (1387)
معرفی یک مدل ریاضی جدید برای ارزیابی و بهینه سازی عملکرد کانالهای آبیاری سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمد جواد منعم (1386)
مقاله ارائه‌شده
بررسی اثر هوادهی روی ضریب دبی سرریز کنگره‎ای مثلثی جواد مظفری، مجتبی خیلا پور، داود داودمقامی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1398)
بررسی تاثیر ایجاد روزنه بر ضریب دبی سرریز نوک اردکی جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، داود داودمقامی، زبیده احمدی (1397)
تاثیر همزمان آبگیری نسبی و بزرگنمایی سرریز بر رقوم سطح آب و ضریب دبی سرریز در بندهای انحراف داود داودمقامی، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته) (1397)
خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی حوضه زرینه رود تحت اثرات تغییراقلیم و فعالیت های انسانی زهره پورکریمی، مه نوش مقدسی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مجید دلاور (1396)
ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری تحت فشار کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان مرکزی سعید بختیاری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مه نوش مقدسی (1395)
مقایسه آزمایشگاهی مدل های پرش هیدرولیکی در بستر صاف فاطمه یوسفی، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، نازنین شاه کرمی (1395)
بررسی اثر زبری بستر بر روی مدل های پرش هیدرولیکی فاطمه یوسفی، جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، نازنین شاه کرمی (1395)
ارزیابی خشکسالی کشاورزی تحت تاثیر تغییرات اقلیمی به کمک شاخص SSWI و مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه زرینه رود) زهره پورکریمی، مه نوش مقدسی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مجید دلاور (1395)
ارزیابی خشکسالی کشاورزی تحت تاثیر تغییرات اقلیمی به کمک شاخص SSWI و مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه زرینه رود) زهره پورکریمی، مه نوش مقدسی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مجید دلاور (1395)
پبررسی اثر تغییر اقلیم بر خصوصیات خشکسالی محدوده ی مطالعاتی اندیکا مریم نجفی بیرگانی، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مه نوش مقدسی، محمد رضا فرزانه (1395)
بررسی کاهش نیترات در اثر استفاده از زئولیت و پرلیت جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، احسان صفری (1394)
تاثیر استفاده ازفیلتر های ترکیبی طبیعی برای کاهش آلودگی پساب تصفیه شده فاضلاب شهری جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، احسان صفری، میثم حق شناس (1394)
مقایسه کاربرد مدل های LES و RSM در پیچ تند رودخانه جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمد کبارفرد (1394)
بررسی امکان تغذیه مصنوعی در بستر رودخانه کرج سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، محمود اکبری (1393)
ارائه روشی برای وزندهی به شاخصها در مدلهای شبیهسازی- بهینهسازی و کاربرد آن در مدل BISEDOM سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری، جواد مظفری (1393)
تعیین رابطهای برای محاسبه طول پرش هیدرولیکی بر مبنای آنالیز ابعادی و آزمایشهای مدل فیزیکی سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری، داود داودمقامی، جواد مظفری (1393)
بررسی تاثیر شبکه های آبیاری و زهکشی و سد الغدیر بر منابع آب زیرزمینی دشت ساوه زهرا پاک، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری (1393)
بررسی تاثیر خشکسالی اقلیمی بر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص بارش استادارد زهرا پاک، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری (1392)
کالیبراسیون مدل های ریاضی شدت- مدت- فراوانی بارش (IDF) در ایستگاههای باران سنج ثبات در استان اصفهان داود داودمقامی، عیسی جهانگیر، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، علیرضا عمادی (1388)
کتاب
آشنایی با الگوریتم SA برای بهینه سازی و برخی کاربردها در مهندسی آب سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری (1393)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مقایسه بهره وری مصرف آب و توزیع کود در گیاه لوبیا تحت شرایط سیستم های آبیاری رین فلت و سیستم آبیاری تیپ جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمدجواد نحوی نیا، جهانگیر رودبارانی (1399)
برنامه ریزی و بهینه یابی میزان آب آبیاری محصول ذرت تحت مفهوم توسعه یافته ای از کم آبیاری (مطالعه موردی: دشت سیلاخور-لرستان) محمدجواد نحوی نیا، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، لیلا احمدی نژاد (1399)
بررسی واکنش ارقام مختلف ذرت تحت شوری های مختلف آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه قم ) محمدجواد نحوی نیا، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مریم قرئلی (1399)
مقایسه و ارزیابی عملکرد سرریزهای کنگره‎ای ساده و روزنه‎دار تحت دبی های مختلف سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، داود داودمقامی، مجتبی خیلا پور (1398)
بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نهاوند همدان) جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، یوسف کاکاوند (1397)
تحلیل تغییرات زمانی کیفیت پساب شهری اراک و پیش بینی روند آن در فصول مختلف سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، مهناز خازنچی (1397)
بررسی آزمایشگاهی اثرات استفاده از پساب شهر اراک بر آلودگی آبخوان جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، فیروزه مظاهری (1396)
بررسی و مقایسه آزمایشگاهی تاثیر ایجاد روزنه و کنگره در طول بال سرریز سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، نازنین شاه کرمی، زبیده احمدی (1395)
تاثیر زبری بستر بر مشخصات پرش هیدرولیکی واعتبارسنجی فرمول های ارائه شده برای محاسبه طول پرش دربستربا زبری های متفاوت جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، نازنین شاه کرمی، فاطمه یوسفی (1395)
بررسی کاهش آلاینده های حاصل از آب استخرهای پرورش ماهی با استفاده از فیلتراسیون جواد مظفری، مهدی قبادی نیا، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، میثم حق شناس (1394)
توسعه معادله تحلیلی تجربی برای تبخیر وتعرق روزانه گیاه مرجع(چمن) (مطالعه موردی: همدان) سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، جواد مظفری، محمود اکبری، پری رخ پورجهان (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بهینه سازی الگوی کشت سعید شرفی، محمدجواد نحوی نیا، محمود اکبری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، حسین صالحی ارجمند (1399)
بررسی کاهش آلاینده های حاصل از آب استخرهای پرورش ماهی با استفاده از فیلتراسیون جواد مظفری، میثم حق شناس، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مهدی قبادی نیا (1394)
تعیین رابطه ای برای محاسبه طول پرش هیدرولیکی بر مبنای آنالیز ابعادی و آزمایشهای مدل فیزیکی سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمود اکبری، داود داودمقامی، جواد مظفری (1394)