1403/01/28
سید محمدرضا حسینی نسب

سید محمدرضا حسینی نسب

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9789-798X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56677800000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی صنایع
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Reducing traffic congestion and increasing sustainability in special urban areas through one‑way traffic reconfiguration HADI Karimi, Bahador Ghadirifaraz, Seyyed-Nader Shetab-Boushehri, Seyyed-Mohammadreza Hosseininasab, Narges Rafiee (2022)
شناسایی و تحلیل آماری برخی عوامل تاثیرگذار بر میزان مصرف آب مشترکین مسکونی شهر اراک محمد رضا وصالی ناصح، سید محمدرضا حسینی نسب، حامد صفی خانی (1400)
A sustainable approach for selecting and timing the urban transportation infrastructure projects in large-scale networks: A case study of Isfahan, Iran Razieh Khayamim, Seyyed-Nader Shetab-Boushehri, Seyyed-Mohammadreza Hosseininasab, HADI Karimi (2020)
یکطرفه کردن مجموعهای از خیابانهای شبکه حمل و نقل شهری با هدف کاهش ترافیک یک منطقه خاص هادی کریمی، نرگس رفیعی فروشانی، سید محمدرضا حسینی نسب، سید نادر شتاب بوشهری (1398)
A multi-objective integrated model for selecting, scheduling, and budgeting road construction projects Seyyed-Mohammadreza Hosseininasab, Seyyed-Nader Shetab-Boushehri, Seyed Reza Hejazi, HADI Karimi (2018)
مرور و مقایسه برخی کاربردهای نقشه راه فناوری سید محمدرضا حسینی نسب، حسن جوادی، بهروز ارباب شیرانی (1389)
مقاله ارائه‌شده
A mathematical programming model for facility layout planning to optimize accessibility mehdy morady gohareh, Ehsan Mansouri, Seyyed-Mohammadreza Hosseininasab (2021)
مروری تحلیلی بر برخی کاربردهای نقشه راه فناوری سید محمدرضا حسینی نسب، حسن جوادی، بهروز ارباب شیرانی (1389)
ارائه یک مدل ترکیبی AHP-DEA جهت رتبه بندی تامین کنندگان سید رضا حجازی، سید محمدرضا حسینی نسب (1387)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
توسعه یک مدل یکپارچه طراحی کاربری زمین و حمل ونقل با رویکرد توسعه پایدار سید نادر شتاب بوشهری، سید محمدرضا حسینی نسب، شهرزاد بهمنش فر (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بهینه سازی کنتورهای آب مشترکین حامد صفی خانی، سید محمدرضا حسینی نسب (1401)