1403/03/26
سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4177-3806
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر مدل چرخش ایستگاه بر میزان یادگیری و اضطراب تحصیلی دانش آموزان دختر در درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مدل چرخش ایستگاه یادگیری اضطراب تحصیلی
سال 1400
مجله مشاوره مدرسه
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا جیریایی ، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدل چرخش ایستگاه بر میزان یادگیری و اضطراب تحصیلی دانش آموزان دختر در درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی، شهرستان آشتیان در سال تحصیلی 1401-1400 است. روش تحقیق مورد استفاده شبه تجربی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی دانش آموز دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان آشتیان بودند که از بین آن‌ها 28 نفر با روش نمونه در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 14 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند و به آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی محقق ساخته در درس ریاضی، پرسشنامه استاندارد اضطراب تحصیلی ساراسون (1984) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) و با استفاده از نرم افزار spss-23 استفاده شد. نتایج نشان داد که اعمال مدل چرخش ایستگاه بر میزان یادگیری درس ریاضی به طور معنادار و با ضریب تأثیر 91 درصد و اضطراب تحصیلی با ضریب تأثیر 77 درصد مؤثر است. به طوری که مدل چرخش ایستگاه باعث افزایش یادگیری در درس ریاضی و کاهش اضطراب تحصیلی دانش- آموزان در گروه آزمایش شد (05/0p<). پیشنهاد می‌شود معلمان از مدل چرخش ایستگاه در آموزش استفاده کنند تا بهبود نتایج یادگیری و کاهش اضطراب تحصیلی را شاهد باشند و نیز لازم است تا پژوهش‌هایی پیرامون مدل چرخش ایستگاه و تأثیر آن بر سایر دروس و پایه‌های مختلف تحصیلی صورت پذیرد.