1403/03/26
سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4177-3806
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یادگیری مبتنی بر پروژه بر مهارت حل مساله و خلاقیت دانش آموزان دختر پایه ی هشتم شهرستان اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
یادگیری مبتنی بر پروژه ، مهارت حل مساله ، خلاقیت
سال 1400
پژوهشگران سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، سمانه سادات میرعبدالحق هزاوه(دانشجو)

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر یادگیری مبتنی بر پروژه بر مهارت حل مساله و خلاقیت دانش آموزان دختر پایه ی هشتم شهرستان اراک است . روش :روش این پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است و جامعه ی آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ی هشتم شهرستان اراک که تعداد آن ها 3617 بود که از این تعداد 3126 نفر در اراک مشغول به تحصیل هستند و 491 نفر در روستاهای اطراف اراک در حال تحصیل هستند .روش نمونه گیری با توجه به شرایط کرونا ، نمونه گیری در دسترس بود .در میان مدارس متوسطه اول شهرستان اراک یکی از مدارس انتخاب شد که در این مدرسه ، دو کلاس به طور تصادفی انتخاب شدند و یکی از کلاس ها با ( 20 نفر ) دانش آموز به عنوان گروه کنترل و کلاس دیگر با (27 نفر ) دانش آموز به عنوان گروه آزمایش انتخاب شد .در این تحقیق از پرسش نامه های حل مساله هپنر و خلاقیت عابدی استفاده شد.تحلیل استنباطی داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام گردید . یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون هر سه بعد متغیر مهارت حل مساله در مرحله پس آزمون بین دو گروه کنترل و آزمایشی تفاوت معنی داری به نفع گروه آزمایش وجود داشته است (P<0/05). یافته ها نشان داد بین دو گروه آزمایشی و گروه کنترل تفاوت معنی داری در سه بعد متغیر خلاقیت (سیالی، ابتکار و انعطاف پذیری) به نفع گروه آزمایش وجود داشته است (P<0/05) ، اما در مورد بعد بسط تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0/05). نتیجه گیری : بنابراین می توان گفت روش یادگیری مبتنی بر پروژه در افزایش خلاقیت در سه بعد آن یعنی سیالی، ابتکار و انعطاف پذیری موثر بوده است و روش یادگیری مبتنی بر پروژه در افزایش مهارت حل مساله در سه بعد آن تاثیر داشته است .سازمان تالیف کتب درسی در تهیه محتوا و مواد درسی، شرایط را برای اجرای روش پروژه فراهم کند و معلمینی که به اجرای برنامه ی درسی می پردازند این روش را در اجرای فعالیت های یاددهی – یادگیری به کار گیرند.