1403/03/26
سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4177-3806
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش عوامل پنهان درون مدرسه ای در تحقق اهداف برنامه درسی دینی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان خنداب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کلید واژه ها: عوامل پنهان درون مدرسه ای ،برنامه درسی پنهان , تربیت دینی، برنامه درسی دینی
سال 1398
پژوهشگران خدیجه سلیمی(دانشجو)، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، صغری اکبری چرمهینی(استاد مشاور)

چکیده

هدف و زمینه: هدف از این پژوهش تعیین نقش عوامل پنهان درون مدرسه ای در تحقق اهداف برنامه درسی دینی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان خنداب بوده است. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان شاغل در دوره ابتدایی شهرستان خنداب در سال تحصیلی1398-1397بودند که از این میان 162 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق لیست معلمان حاضر در این دوره انتخاب شدند . به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 32 سوال در زمینه نقش عوامل پنهان درون مدرسه ای در تحقق اهداف برنامه درسی دینی استفاده شده است. این پرسش نامه با محوریت برنامه های اجراشده و عملکردهای صورت گرفته متولیان امر تربیت دینی در چهارچوب عوامل همچون محیط فیزیکی، قوانین و مقررات اداری، تعامل معلم و دانش آموز، تعامل دانش آموزان با هم و ارتباطات معلمان به عنوان پیش تازان این عرصه با سایر کارکنان مدرسه طراحی شده است. در ادامه داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد عوامل پنهان درون مدرسه ای از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی در تحقق اهداف برنامه درسی دینی نقش معناداری دارند. در این میان، عامل محیط فیزیکی کمترین نقش را داشته و عامل تعامل دانش آموزان با یکدیگر، قوانین و مقررات، تعامل معلم با دانش آموز پس از محیط فیزیکی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. هم چنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که عامل تعامل معلمان و کارکنان مدرسه به عنوان عامل پنجم بیشترین نقش را در تحقق اهداف برنامه درسی دینی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان داشته است. همچنین روابط بین این عوامل معنادار بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نقش معنادار عوامل پنهان درون مدرسه ای در تحقق اهداف برنامه درسی دینی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان به نظر می رسد جهت افزایش کیفیت در دستیابی به این اهداف، لازم است ژرف نگری و تحلیل عمیقتری از رفتارها، شیوه ها، طرز تلقی های مجریان و دست اندرکاران نظام آموزشی در حوزه تربیت دینی نوجوانان جهت تدوین برنامه دقیق تر و منسجم تر، تجدید نظر و اصلاح جهت گیری های نادرست و تلاش جهت آگاه سازی معلمان و والدین دانش آموزان از طریق برگزاری کارگاه های تخصصی صورت گیرد.