1403/03/26
سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4177-3806
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش برنامه درسی پنهان در انگیزش پیشرفت تحصیلی و رفتار انضباطی دانش آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان شازند
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برنامه درسی پنهان – انگیزش پیشرفت تحصیلی- رفتار انضباطی
سال 1397
پژوهشگران سعیده عاجلو(دانشجو)، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، تورج سپهوند(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: به سبب اینکه تمرکز مطلق بر برنامه درسی آشکار نمی تواند رشد کامل دانش آموزان را در پی داشته باشد، اندیشمندان به نوع دیگری از برنامه درسی با عنوان برنامه درسی پنهان اشاره داشته اند که سازه ای نظری برای ایجاد تربیت اخلاقی، انتقال ارزش ها، هنجارها، انتظارات و قدرت، انتقال اجتماعی، بیان کارکردهای آموزش اجتماعی، بیان تعامل معلم و شاگرد و تاکید بر اهمیت محیط آموزشگاهی است.پژوهش حاضر با هدف نقش برنامه درسی پنهان در انگیزش پیشرفت تحصیلی و رفتار انضباطی دانش آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان شازند انجام شد. روش:این پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت،پژوهشی توصیفی-همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی شهرستان شازند در سال تحصیلی 97-1396 و به تعداد 750 نفر بود.بر اساس جدول مورگان،نمونه پژوهش برابر با 256نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد.ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه برنامه درسی پنهان تقی پور و غفاری(1389)، پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هارتر(1981) و پرسشنامه محقق ساخته رفتار انضباطی بود. برای تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در سطح خطای یک درصد رابطه برنامه درسی پنهان با متغیرهای انگیزش پیشرفت تحصیلی و رفتار انضباطی تایید می شود. با توجه به ضریب همبستگی815/0 برای رابطه برنامه درسی پنهان با انگیزش پیشرفت تحصیلی و نیز رابطه برنامه درسی پنهان با رفتار انضباطی رابطه با شدت قوی ارزیابی می گردد. اثرات مستقیم مولفه های متغیر پیش بین در سطح خطای 01/0 بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تایید می شود. همچنین اثرات مستقیم مولفه های روابط موجود در مدرسه، تشویق و تنبیه و جو اجتماعی در سطح خطای 01/0 بر رفتار انضباطی دانش-آموزان تایید می شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها که برنامه درسی پنهان در انگیزش پیشرفت تحصیلی و رفتار انضباطی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی نقش دارد.