1403/03/26
سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4177-3806
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر الگوی یادگیری زایشی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانشجویان رشته ی علوم تربیتی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 94-93
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
یادگیری زایشی، خودتنظیمی، خود انگیختگی، انگیزش پیشرفت
سال 1394
پژوهشگران فاطمه صحرایی(دانشجو)، سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، سعید شاه حسینی(استاد مشاور)

چکیده

این پژوهش به هدف بررسی تاثیر الگوی یادگیری زایشی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانشجویان رشته ی علوم تربیتی دانشگاه اراک انجام شده است و نتایج حاکی از عدم تفاوت میان آزمودنی ها و دانشجویانی است که به روش متعارف آموزش دیده بودند.....