1403/03/04
صفورا قاسمی

صفورا قاسمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4819-6447
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397840600
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات حسی- حرکتی همراه با فیدبک بینایی بر حس عمقی و راستای مفصل در زنان مبتلا به والگوس پویای زانو
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فیدبک بینایی، حس عمقی، تمرینات حسی- حرکتی، والگوس زانو
سال 1402
پژوهشگران فاطمه عزیزی علی عربی(دانشجو)، زهرا رئیسی(استاد راهنما)، صفورا قاسمی(استاد راهنما)

چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف تعیین تأثیر هشت هفته تمرینات حسی حرکتی همراه با بازخورد بینایی بر حس عمقی و هم ترازی مفصل زانو در زنان مبتلا به والگوس پویا زانو انجام شد. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، تعداد30 نفر خانم مبتلا به والگوس پویای زانو انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره تجربی (تمرینات حسی حرکتی همراه با فیدبک بینایی) و کنترل شرکت کردند. گروه تجربی تمرینات حسی حرکتی را همراه با بازخورد بینایی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هر هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه انجام دادند. گروه کنترل در این مدت روتین معمول زندگی خود را داشتند. پس از اعمال مداخله، حس‌عمقی و راستای مفصل زانوی آزمودنی‌ها به ترتیب با تست اسکات تک پا و حین انجام تست فرود تک پا مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون‌های آماری تی مستقل و همبسته در نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ جهت آنالیز نتایج استفاده شد (۰۵/۰P<). یافته ها: نتایج در گروه مداخله بهبود معنی‌داری را در هر دو متغیر حس‌عمقی و راستای زانو نشان داد، در حالی که تفاوت معناداری در پس‌آزمون گروه کنترل نسبت به پیش‌آزمونش مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان دهنده بهبود معنی‌دار در هر دو متغیر حس عمقی و راستای مفصل زانو در گروه مداخله نسبت به کنترل بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، انجام تمرینات حسی حرکتی همراه با فیدبک بینایی جهت بهبود حس عمقی و راستای مفصل زانو در زنان مبتلا به والگوس پویای زانو پیشنهاد می‌گردد.